SYRIUS 250 EW - OCHRONA ROŚLIN
Miejsce na Twoją reklamę
»Strona główna »Śroski ochrony roślin »
  • SYRIUS 250 EW - etykieta-instrukcja stosowania
SYRIUS 250 EW

SYRIUS 250 EW

Syrius 250 EW jest środkiem grzybobójczym, w formie płynu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej i jęczmienia jarego, rzepaku ozimego i jarego, buraków cukrowych i pastewnych przed chorobami grzybowymi oraz w ochronie wiśni i śliwy przed brunatną zgnilizną drzew pestkowych. Środek wykazuje dodatkowo korzystny wpływ na rozwój roślin rzepaku.

Zawartość substancji aktywnej:
tebukonazol -1-(4-chlorofenylo)-4,4-dimetylo-3-(1,2,4-triazol-1-ilometylo)pentan-3-ol (związek z grupy konazoli-triazoli)- 250 g w 1 litrze środka.

Zezwolenie MRiRW nr R - 59/2009 z dnia 04.05.2009 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R- 258/2010d z dnia 20 .09.2010 r.
oraz decyzją MRiRW nr R-179/2011d z dnia 15.06.2011 r.

Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
Makhteshim Agan Agro Poland S.A., ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, tel.: +48 71 794-22-35, fax: + 48 71 794-21-50, www.makhteshim-agan.pl

Konfekcjoner:
Pakon Sp. z o. o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, tel.: + 48 63 240 01 18, fax. + 48 63 240 01 18 wew. 136, e-mail:biuro@pakon-konin.pl

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

Szkodliwy – Xn         Niebezpieczny dla środowiska – N
    Szkodliwy      Niebezpieczny dla środowiska

Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Koncentrat w formie płynnej do rozcieńczania Nosić odpowiednie rękawice ochronne Nosić ochronę twarzy Myć ręce pod bieżącą wodą Nosić kombinezon ochronny Przechowywać pod zamknięciem, chronić przed dziećmi

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

I. ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
ROŚLINY ROLNICZE
Pszenica ozima
- mączniak prawdziwy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów

Jęczmień jary
- mączniak prawdziwy, rdza karłowa, plamistość siatkowa

Zalecana dawka: 1-1,25 l/ha.
Wyższą dawkę środka stosować w warunkach większego zagrożenia chorobami.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób:
- pszenica: od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia,
- jęczmień: od końca fazy krzewienia do końca fazy kłoszenia.

Rzepak ozimy, rzepak jary
- sucha zgnilizna kapustnych, cylindrosporioza, szara pleśń, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa
Choroby można zwalczać w następujących terminach:
Jesienią: w fazie 4-8 liści rzepaku.
- sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych
Zalecana dawka: 0,75 l/ha.
Stosowanie środka jesienią poprawia również zimotrwałość roślin poprzez pobudzenie systemu korzeniowego i zahamowanie wzrostu łodygi.
Wiosną: w fazie wzrostu pędu głównego.
- sucha zgnilizna kapustnych, cylindrosporioza, szara pleśń, czerń krzyżowych
Zalecana dawka: 1,0 l/ha.
Stosowanie środka wiosną wpływa również na skrócenie łodygi i usztywnienie roślin, dzięki czemu zmniejsza się zagrożenie wyleganiem.

- od fazy żółtego pąka do fazy opadania pierwszych płatków kwiatowych
- szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych
Zalecana dawka: 1,25 l/ha.
Środek stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

UWAGA:
W przypadku zagrożenia łuszczyn tylko czernią krzyżowych zabieg można opóźnić do momentu wykształcania pierwszych łuszczyn na roślinach rzepaku.

Burak cukrowy, burak pastewny
- chwościk buraka
Zalecana dawka: 0,8 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów choroby.

UWAGA:
Środek stosować nie częściej niż dwa razy w okresie wegetacji buraka i rzepaku.

ROŚLINY SADOWNICZE
Wiśnia
- brunatna zgnilizna drzew pestkowych
Zalecana dawka: 0,75 l/ha.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Środek stosować jednorazowo na początku fazy kwitnienia lub w pełni fazy kwitnienia.

Śliwa
- brunatna zgnilizna drzew pestkowych
Zalecana dawka: 0,75 l/ha.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Środek stosować po kwitnieniu dwukrotnie najlepiej w okresie wybarwiania się owoców i 7 dni przed zbiorem.

UWAGI:
1. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.
2. Środek stosować w temperaturze powyżej 12°C.

II. OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji):
PSZENICA OZIMA, JĘCZMIEŃ JARY -NIE DOTYCZY,
RZEPAK OZIMY, RZEPAK JARY, BURAK CUKROWY, BURAK PASTEWNY -35 DNI,
ŚLIWA, WIŚNIA -7 DNI.

III. OKRES PREWENCJI (okres zapobiegający zatruciu):
DLA LUDZI, PSZCZÓŁ – NIE DOTYCZY
DLA ZWIERZĄT -14 DNI

IV. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

V. PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym dobrze wentylowanym miejscu.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VI. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
- Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
- Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
- Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę.
- W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza-jeżeli to możliwe, pokaż mu opakowanie lub etykietę.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.
- Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻETRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VII. ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

VIII. POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów – (17) 866-40-25
Kraków – (12) 411-99-99 Sosnowiec – (32) 266-11-45
Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów – (14) 631-54-09
Łódź – (42) 657-99-00 Warszawa – (22) 619-66-54
Poznań – (61) 847-69-46 Wrocław – (71) 343-30-08

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ..........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ....................

Termin ważności zezwolenia: 2014.02.28
Okres na sprzedaż zapasów: ---
Okres na zużycie zapasów środka: ---

Przed użyciem środka ochrony roślin należy zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji - etykiecie stosowania.

Loading