STOMP 400 SC - OCHRONA ROŚLIN
Miejsce na Twoją reklamę
»Strona główna »Śroski ochrony roślin »
  • STOMP 400 SC - etykieta-instrukcja stosowania
STOMP 400 SC

STOMP 400 SC

Środek chwastobójczy w formie koncentratu zawiesinowego do rozcieńczania wodą stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych i jednoliściennych w jęczmieniu ozimym i ziemniaku.

Pendimetalina (związek z grupy dinitroanilin) – 400 g/l N-(1-etylopropylo)-3,4-dimetylo-2,6-dinitroanilina

Zezwolenie MRiRW Nr R-39/2005 z dnia 28.09.2005 r.

Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
BASF Agro B.V., Arnhem (Holandia) – Oddział Wädenswil, Steinacherstrasse 101, CH-8820 Wädenswil/Au, Szwajcaria,
Tel: +41 1 781 99 11, Fax: +41 1 781 99 12

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
BASF Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa, Tel.: (22) 570 99 99, fax: (22) 570 97 92, e-mail: poczta@basf.pl

Przestrzegaj etykietyśrodka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

        Niebezpieczny dla środowiska – N
Niebezpieczny dla środowiska

Może powodować reakcje alergiczne.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Koncentrat w formie płynnej do rozcieńczania Nosić odpowiednie rękawice ochronne Nosić ochronę twarzy Myć ręce pod bieżącą wodą Nosić kombinezon ochronny Przechowywać pod zamknięciem, chronić przed dziećmi

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest przez korzenie i części nadziemne chwastów. Najskuteczniej zwalcza chwasty w okresie ich kiełkowania i wschodów. Chwasty jednoliścienne są zwalczane do fazy pierwszego lub do początku drugiego liścia a dwuliścienne do fazy dwóch liści właściwych.

Chwasty wrażliwe np.: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, gorczyca polna, jasnoty, komosa biała, miotła zbożowa, rzodkiew świrzepa, szarłat szorstki, wiechlina roczna.
Chwasty średnio wrażliwe np.: bratek polny, przetacznik perski, rumiany,
Chwasty odporne np.: przytulia czepna, starzec zwyczajny, żółtlica drobnokwiatowa, chwasty wieloletnie i głęboko korzeniące się (perz, ostrożeń).

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
Zalecane dawki środka uzależnione są od zwięzłości gleby i rodzaju zachwaszczania.
Na glebach lżejszych stosować niższe dawki a wyższe na glebach ciężkich, o większej zawartości próchnicy.

Rośliny rolnicze:
jęczmień ozimy
Środek można stosować:
po siewie, nie później niż w 3 dni
lub
powschodowo jesienią, nie później niż w fazie 1 - 2 liści chwastów jednoliściennych i dwuliściennych.
Zalecana dawka: 3-3,5 l/ha.

Uwaga
1. Nasiona wysiewać na jednakową głębokość przykrywając je co najmniej 3 cm warstwą gleby. Przykrycie nasion płytszą warstwą gleby może stać się przyczyną przerzedzenia roślin.
2. Po zastosowaniu środka nie wykonywać żadnych uprawek mechanicznych.
Efekt chwastobójczy widoczny jest dopiero po upływie około 3 tygodni od zastosowania środka.

ziemniak
Środek stosować przedwschodowo, łącznie ze środkiem Afalon 50 WP
w dawce:
Stomp 400 SC 3-3,5 l/ha + Afalon 50 WP 2 kg/ha.

Uwaga:
1. Nie stosować środka po wschodach ziemniaków.
2. Mieszaninę środków Stomp 400 SC + Afalon 50 WP sporządzić bezpośrednio przed zabiegiem

Zalecana ilość wody 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu 3 miesięcy od zastosowania nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego likwidowania plantacji opryskanej środkiem, po wykonaniu orki na głębokość 15 cm i dobrym wymieszaniu gleby można uprawiać pszenicę jarą, jęczmień jary, ziemniak oraz te rośliny, do których odchwaszczania zaleca się środek.

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY

OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji): NIE DOTYCZY

PRZECIWWSKAZANIA
1. Środka nie stosować:
- na glebach lekkich, piaszczystych, ubogich w próchnicę, a także zalanych wodą
- w przypadku siewu nasion płytszego niż 2 cm z uwagi na możliwość uszkodzenia roślin
2. Środka nie mieszać z glebą.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą (z włączonym mieszadłem), następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Podczas stosowania preparatu nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C, z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Unikać kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Po przedostaniu się do dróg oddechowych: spokój, świeże powietrze, pomoc lekarska.
W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast zmyć wodą z mydłem. W przypadku wystąpienia działania drażniącego skonsultować się z lekarzem.
W przypadku zanieczyszczania oczu płukać przez 15 minut pod bieżącą wodą przy szeroko otwartych oczach, konsultacje okulistyczne.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKU OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻETRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

PIERWSZA POMOC I INFORMACJA DLA LEKARZA
W przypadku połknięcia natychmiast wypłukać usta i popić dużą ilością wody; skonsultować się z lekarzem.
W razie połknięcia; niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokazaż opakowanie lub etykietę.
Wskazówki dla lekarza: leczenie symptomatyczne (dekontaminacja, funkcje witalne).

ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (0-prefiks-58) 301 65 16 Rzeszów – (0-prefiks-17) 866 44 09
Kraków – (0-prefiks-12) 411 99 99 Sosnowiec – (0-prefiks-32) 266 11 45
Lublin – (0-prefiks-81) 740 26 76 Warszawa – (0-prefiks-22) 619 08 97
Łódź – (0-prefiks-42) 657 99 00 Wrocław – (0-prefiks-71) 343 30 08
Poznań – (0-prefiks-61) 847 69 46

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

Termin ważności zezwolenia: 2011.10.17
Okres na sprzedaż zapasów: 2012.04.01
Okres na zużycie zapasów środka: 2012.09.01

Przed użyciem środka ochrony roślin należy zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji - etykiecie stosowania.

Loading