SAHERB 180 SC - OCHRONA ROŚLIN
Miejsce na Twoją reklamę
»Strona główna »Śroski ochrony roślin »
  • SAHERB 180 SC - etykieta-instrukcja stosowania
SAHERB 180 SC

SAHERB 180 SC

Koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu chwastobójczym; stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego.

Zawartość substancji aktywnych:
- fenmedifam 3-(3-metylofenylo)-karbamoiloksykarbanilan metylu (związek z grupy fenylokarbaminianów) – 60 g/l
- desmedifam 3-karbaniloksykarbanilan etylu (związek z grupy fenylokarbaminianów) – 60 g/l
- etofumesat metanosulfonian (+/-)-2-etoksy-3,3-dimetylo-2,3-dihydrobenzofuran-5-ylu (związek z grupy pochodnych benzofuranu) – 60 g/l

Zezwolenie MRiRW nr R - 31/2011 z dnia 18.04.2011 r.

Podmiot który uzyskał zezwolenie:
United Phosphorus Limited, Chadwick House, Birchwood Park, Warrington, WA3 6AE, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Pólnocnej, tel.: +44(0) 1925 81 9999, fax: +44(0) 1925 81 7425

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
United Phosphorus Polska Sp. z o.o., ul. Na Przełaj 8, 03-092 Warszawa, tel: +48 22 6140045, fax: +48 22 6140045.

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

        Niebezpieczny dla środowiska – N
Niebezpieczny dla środowiska

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Koncentrat w formie płynnej do rozcieńczania Nosić odpowiednie rękawice ochronne Myć ręce pod bieżącą wodą Nosić kombinezon ochronny Przechowywać pod zamknięciem, chronić przed dziećmi

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

I OPIS DZIAŁANIA
Środek pobierany jest przez liście i korzenie chwastów. Dzięki działaniu etofumesatu poprzez glebę środek ogranicza zachwaszczenie wtórne. Najskuteczniej działa na chwasty znajdujące we wczesnych fazach rozwojowych.

Chwasty wrażliwe: fiołek polny, tasznik pospolity, tobołki polne, przetacznik perski, przytulia czepna, gwiazdnica pospolita.
Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała, rdest powojowaty.
Chwasty średnio odporne: samosiewy rzepaku.

II ZAKRES STOSOWANIA
Burak cukrowy
Termin stosowania i dawki:
Niezależnie od fazy rozwojowej buraka; chwasty w fazie liścieni.
pierwszy zabieg – Saherb 180 SC w dawce 1,5 l/ha, burak w fazie 2 liści;
drugi zabieg – Saherb 180 SC w dawce 1,5 l/ha, w 5-10 dni po pierwszym zabiegu na ponownie wschodzące chwasty;
trzeci zabieg – Saherb 180 SC w dawce 1,5 l/ha, w 5-10 dni po drugim zabiegu na ponownie wschodzące chwasty.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji, nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji buraka (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) na polu tym po wykonaniu orki można uprawiać tylko buraki.

PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
- na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez szkodniki,
- na rośliny mokre,
- w temperaturze powietrza (mierzonej przy gruncie) poniżej 12°C i powyżej 20°C, w okresie upałów w południe i dużego nasłonecznienia,
- w okresie spodziewanych przymrozków,
- w większej ilości wody niż 300 l/ha,
- podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

III OKRES KARENCJI
Okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji: NIE DOTYCZY

IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
Okres zapobiegający zatruciu: NIE DOTYCZY

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Sporządzając ciecz użytkową środka należy najpierw do zbiornika opryskiwacza (napełnionego 50-100 l wody) wlać (dokładnie mieszając) odmierzoną ilość środka.
Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości, ciągle dokładnie mieszając.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem, bezpośrednio po sporządzeniu cieczy użytkowej środka. Nie należy pozostawiać cieczy użytkowej środka w zbiorniku opryskiwacza bez mieszania przez dłuższy czas np. przez noc.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Nie wprowadzać do kanalizacji.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

IX POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – 58 349 28 31 Rzeszów – 17 866 40 25
Kraków – 12 411 99 99 Sosnowiec – 32 266 11 45
Lublin – 81 740 89 83 Tarnów – 14 631 54 09
Łódź – 42 657 99 00 Warszawa – 22 619 66 54
Poznań – 61 847 69 46 Wrocław – 71 343 30 08

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

Termin ważności zezwolenia: 2021.01.10
Okres na sprzedaż zapasów: ---
Okres na zużycie zapasów środka: ---

Przed użyciem środka ochrony roślin należy zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji - etykiecie stosowania.

Loading