SADOPLON 75 WP - OCHRONA ROŚLIN
Miejsce na Twoją reklamę
»Strona główna »Śroski ochrony roślin »
  • SADOPLON 75 WP - etykieta-instrukcja stosowania
SADOPLON 75 WP

SADOPLON 75 WP

Środek grzybobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie roślin sadowniczych, warzywnych, ozdobnych i leśnych przed chorobami grzybowymi. Środek działa repelentnie przeciwko gryzoniom polnym na plantacjach tulipanów.

Zawartość substancji aktywnej:
tiuram disulfid tetrametylotiuramu (związek z grupy ditiokarbaminianów) -75%.

Zezwolenie MRiGŻ Nr 436/98 z dnia 15.12.1998 r.,
zmienione decyzją MRiRW Nr 11/2001 z dnia 15.11.2001 r.,
decyzją MRiRW Nr 31/2002 z dnia 25.06.2002 r.,
decyzją MRiRW Nr R-3/2002 z dnia 15.10.2002 r.,
decyzją MRiRW Nr R-46/2002/p z dnia 12.11.2002 r.,
decyzją MRiRW Nr R – 101/2004o z dnia 25.02.2004 r.,
decyzją MRiRW Nr R-474/2007 z dnia 13.12.2007 r.,
decyzją MRiRW Nr R-163/2008 z dnia 16.12.2007 r.
decyzją MRiRW nr R-221/2009d z dnia 14.12.2009 r. oraz
decyzją MRiRW nr R-88/2010d z dnia 29.03.2010 r.
oraz decyzją MRiRW nr R-73/2011d z dnia 22.03.2011 r.

Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
Zakłady Chemiczne " Organika-Azot" SA, ul. Chopina 94, 43-600 Jaworzno Tel. 32 616 44 42, fax 32 616 24 17 www.azot.com.pl, e-mail: rozwoj@azot.pl

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

Szkodliwy – Xn         Niebezpieczny dla środowiska – N
    Szkodliwy      Niebezpieczny dla środowiska

Działa szkodliwie po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
Zawiera tiuram. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym
Bardzo toksyczny dla pszczół w przypadku stosowania środka w dawce powyżej 6,66 kg/ha ( tj. w uprawie maliny)

Koncentrat w formie stałej do rozcieńczania Nosić odpowiednie rękawice ochronne Nosić ochronę twarzy Myć ręce pod bieżącą wodą Nosić maskę ochronną Nosić kombinezon ochronny Przechowywać pod zamknięciem, chronić przed dziećmi

Uwaga:
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

1. ROŚLINY SADOWNICZE
jabłoń
- parch jabłoni, drobna plamistość liści, brunatna zgnilizna drzew ziarnkowych

grusza
- parch gruszy, brunatna zgnilizna drzew ziarnkowych

wiśnia
- gorzka zgnilizna owoców

leszczyna
- monilioza

Zalecana dawka: 4,5 kg/ha.

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Środek stosować po kwitnieniu drzew owocowych, w okresach wilgotnej pogody, co 10-14 dni

truskawka
- szara pleśń
- (biała plamistość liści – ogranicza występowanie choroby )

Zalecana dawka: 4-5 kg/ha.
Wyższą dawkę środka stosować w warunkach sprzyjających rozwojowi choroby.
Zalecana ilość wody: 500-700 l/ha (używają belki Fragaria III i opryskiwaczy typu wentylatorowego ).
Zabiegi wykonywać w okresie kwitnienia, w odstępach co 5-7 dni.

UWAGA:
Nie stosować środka do ostatniego zabiegu, gdyż może powodować gorzknienie owoców.

malina
- szara pleśń, zamieranie pędów
Zalecana dawka: 5-7,5 kg/ha.
Wyższą dawkę stosować w warunkach sprzyjających rozwojowi choroby.
Zalecana ilość wody: 500-900 l/ha
Pierwszy zabieg wykonać, gdy pędy osiągnęły wysokość 10-20 cm, następne w odstępach co 7-10 dni.

2. ROŚLINY WARZYWNE
Opryskiwanie:
pomidor ( w gruncie)
- zgorzel podstawy łodyg.
Zalecana dawka: 2,4 kg/ha

Zalecana ilość wody : 600 l/ha
Zalecane opryskiwanie – drobnokropliste.
Opryskiwać rośliny i glebę.

sałata
- szara pleśń
Zalecane stężenie: 0,4% ( 400 g środka w 100 l wody ).
Zalecana ilość cieczy użytkowej 60l/1000 m²
Zalecane opryskiwanie-drobnokropliste.
Zabieg wykonać na 2-4 dni przed pikowaniem oraz w 10 dni po pikowaniu.

Zaprawianie nasion:
seler
- septorioza
Zalecane stężenie: 0,25% ( 2,5 g środka w 1 l wody ).
Nasiona moczyć przez 24 godziny w cieczy użytkowej o temperaturze 30°C.

Dezynfekcja gleby:
Wykonać przed wysiewem nasion, poprzez posypywanie powierzchni gleby środkiem, a następnie wymieszanie do głębokości 10 cm.
kapusta ( w inspektach i na rozsadnikach )
- zgorzel siewek
Zalecana dawka: 40 g środka na 1 m² powierzchni gleby.
Dezynfekcja ziemi do sporządzania doniczek ziemnych lub ziemi na pryzmach.

Zalecana dawka: 400g środka/m³ ziemi.

UWAGA: Nie stosować środka w przypadku produkcji siewek i rozsady pomidora.

3. ROŚLINY OZDOBNE
Opryskiwanie.
- zgorzel siewek, plamistość liści, szara pleśń, rak pędów róży
Zalecane stężenie: 0,2-0,3% ( 200-300 g środka w 100 l wody ).

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1000 l/ha.

Podlewanie.
- zgorzel siewek
Zalecane stężenie: 0,2% (200 g środka w 100 l wody ).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 2 l/m² gleby.

cebule tulipanów
- odstraszanie gryzoni polnych
Bezpośrednio przed sadzeniem zanurzyć cebule w 40% papce ( 400 g środka w 1 l wody ).

4. SZKÓŁKI LEŚNE
Zaprawianie
- zgorzel siewek
Zalecana dawka: 5g/kg nasion.
Nasiona zaprawiać przed siewem, na sucho, w zaprawiarce bębnowej.

Opryskiwanie
Zalecana dawka: 5-6 kg/ha.

Niższą dawkę stosować w zabiegach zapobiegawczych.
Zalecana ilość wody: 1000 l/ha
Pierwszy zabieg zastosować na tzw. " pękającą glebę".
Wykonać 5-6 zabiegów na wschodzące siewki, co 7-10 dni.

Dezynfekcja podłoża w namiotach foliowych
Zalecana dawka: 20 kg/ha.

Zalecana ilość wody: 5000 l/ha.
Dezynfekcję podłoża wykonać na 3 tygodnie przed siewem, podlewając zawiesiną wodną.

UWAGI :
1. Środek działa słabiej w temperaturze poniżej 12°C.
2. Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne wykonać na każdej uprawianej odmianie próbny zabieg w celu sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.
3. W uprawie maliny : w celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować
- na rośliny uprawne w czasie kwitnienia,
- kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty,
- w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.

III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji
JABŁKA 7 DNI
GRUSZKI 7 DNI
WIŚNIE 7 DNI
LESZCZYNA 7 DNI
TRUSKAWKA 7 DNI
MALINA 7 DNI
POMIDOR (W 7 DNI
GRUNCIE)
SAŁATA 21 DNI
ROŚLINY OZDOBNE NIE DOTYCZY
SZKÓŁKI LEŚNE NIE DOTYCZY

IV OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu
W UPRAWIE MALINY PRZY ZASTOSOWANIU DAWKI POWYŻEJ 6,66 kg/ha -30 DNI
POZOSTAŁE UPRAWY – NIE DOTYCZY

V OKRES PREWENCJI DLA LUDZI I ZWIERZĄT
okres zapobiegający zatruciu: NIE DOTYCZY

VI SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odważoną ilość środka wymieszać w osobnym naczyniu z małą ilością wody, następnie wlać przez sito do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą ( z włączonym mieszadłem ) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowania po środku przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VII PRZECHOWYWANIE
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.
Chronić przed dziećmi.

VIII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
- Nie wdychać pyłu.
- Nie wdychać rozpylonej cieczy.
- Unikać zanieczyszczenia oczu.
- Unikać zanieczyszczenia skóry.
- Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
- Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
- Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza-pokaż opakowanie lub etykietę.
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
- Po pracy aparaturę dokładnie wymyć
- Umyć ręce i odkryte partie skóry przed jedzeniem, piciem lub paleniem oraz po pracy.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
- Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

UWAGA:
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

ŚRODEK DZIAŁA TOKSYCZNIE NA OSOBY POZOSTAJĄCE POD WPŁYWEM ALKOHOLU. NA DOBĘ PRZED, W TRAKCIE I NA DOBĘ PO ZASTOSOWANIU ŚRODKA NIE WOLNO SPOŻYWAĆ ALKOHOLU POD JAKĄKOLWIEK POSTACIĄ.

IX POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 348 28 31 Rzeszów – (17) 866 40 25
Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 51 77
Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54
Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji..............
Zawartość netto.............
Nr partii.........................

Termin ważności zezwolenia: 2012.06.30
Okres na sprzedaż zapasów: 2012.12.31
Okres na zużycie zapasów środka: 2013.12.31

Przed użyciem środka ochrony roślin należy zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji - etykiecie stosowania.

Loading