OWADOFOS EXTRA 480 EC - OCHRONA ROŚLIN
Miejsce na Twoją reklamę
»Strona główna »Śroski ochrony roślin »
  • OWADOFOS EXTRA 480 EC - etykieta-instrukcja stosowania
OWADOFOS EXTRA 480 EC

OWADOFOS EXTRA 480 EC

OWADOFOS EXTRA 480 EC jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym przeznaczonym do zwalczania niektórych szkodników w buraku cukrowym i pastewnym, tytoniu, roślinach sadowniczych, warzywnych i ozdobnych oraz w leśnictwie.
Na roślinie działa powierzchniowo i wgłębnie.

Zawartość substancji aktywnej:
- Chloropiryfos: tiofosforan 0-3,5,6-trichloropirydyn-2-ylo-0,0-dietylu (związek z grupy fosforoorganicznych) 480 g w 1 litrze środka
Substancja niebezpieczna nie będąca substancją aktywną: solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory lekkie aromatyczne; niskowrząca benzyna - niespecyfikowana

Zezwolenie MRiRW Nr R- 1/2010i.r. z dnia 18.01.2010 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R-61/2011d z dnia 22.03.2011 r.

Producent:
Dow AgroSciences Ltd. (UK), 3 Milton Park 2nd floor OX14 4RN, Abingdon Oxon Reino Unido, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

Podmiot posiadający zezwolenie na wprowadzanie środka do obrotu na terytorium Królestwa Hiszpanii:
Dow AgroSciences Iberia S.A., C/Ribera del Loira 4-6, Edificio Iris, 4a Planta, 28042 Madrid, Królestwo Hiszpanii

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:
Zakłady Chemiczne "Organika-Azot" SA, ul. Chopina 94, 43-600 Jaworzno; Tel.: (32) 616 44 42, (32) 616 40 73, tel./fax (32) 616 24 17, e-mail:handlowy@azot.pl

Konfekcjoner:
Zakłady Chemiczne "Organika-Azot" SA, ul. Chopina 94, 43-600 Jaworzno; Tel.: (32) 616 44 42, (32) 616 40 73, tel./fax (32) 616 24 17, e-mail:handlowy@azot.pl

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

Szkodliwy – Xn         Niebezpieczny dla środowiska – N                   Łatwopalny – F
    Szkodliwy      Niebezpieczny dla środowiska    Środek łatwopalny

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.
Działa szkodliwie, może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Bardzo toksyczny dla pszczół.

Koncentrat w formie płynnej do rozcieńczania Nosić odpowiednie rękawice ochronne Nosić ochronę twarzy Myć ręce pod bieżącą wodą Nosić kombinezon ochronny Przechowywać pod zamknięciem, chronić przed dziećmi

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęcia wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem

II. ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. ROŚLINY ROLNICZE
burak cukrowy i pastewny
- pędraki, drutowce, drobnica burakowa
Środek stosować:
do opryskiwania gleby na 3-4 dni przed siewem buraków (wymieszać z glebą poprzez zabronowanie) w dawkach: 2-2,5 l/ha
Lub
1,5 l/ha w przypadku wysiewania nasion otoczkowanych lub zaprawionych tylko insektycydem

Zalecana ilość wody: 150 - 400 l/ha
do opryskiwania pasowego gleby równocześnie z siewem w dawkach:
1,5 l/ha (w 7 l wody) - opryskując kropelkowo specjalnym aplikatorem np. "Peripump"
1,5 l/ha (w 100 l wody) - używając opryskiwacza 6 rzędowego z dyszami płaskostrumieniowymi o kącie rozpylania 80o.

- pchełka burakowa, płaszczyniec burakowy, mszyca trzmielinowo-burakowa, larwy śmietki ćwiklanki
Zalecana dawka: 1-1,5 l/ha
Zabieg wykonać po wschodach buraków.
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

tytoń
- rolnice, drutowce
Zalecana dawka: 2,5 l/ha
Zabieg wykonać na 4-5 dni przed posadzeniem roślin i wymieszać środek z glebą poprzez zabronowanie.
Zalecana ilość wody: 400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

2. ROŚLINY SADOWNICZE
drzewa owocowe, krzewy jagodowe, szkółki drzew i krzewów owocowych
- pędraki, drutowce, opuchlaki
Zalecana dawka: 5 l/ha
Opryskiwać przed sadzeniem drzew lub krzewów i wymieszać środek z glebą poprzez zabronowanie.

truskawka
- opuchlaki
Zalecana dawka: 2,5 - 3 l/ha
Opryskiwać rośliny i glebę po zbiorze owoców, po uprzednim skoszeniu i usunięciu liści.
Zalecana ilość wody: 750 - 900 l/ha

3. ROŚLINY WARZYWNE
rośliny kapustne
- gąsienice bielinka kapustnika i rzepnika, tantnisia krzyżowiaczka, piętnówki kapustnicy
Zalecana dawka: 0,9 l/ha.
Opryskiwać w okresie wylęgania się gąsienic.
- mszyca kapuściana
Zalecana dawka: 1,2 l/ha
Opryskiwać po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc.

marchew
- połyśnica marchwianka
Zalecana dawka: 1,5 l/ha
Opryskiwać rośliny w momencie lotu muchówek tj. na początku kwitnienia grochodrzewu.
Zabieg powtórzyć po upływie 7 dni.
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

4. ROŚLINY OZDOBNE (W GRUNCIE)
- pędraki, drutowce
Zalecana dawka: 5 l/ha.
Opryskiwać glebę przed sadzeniem roślin i wymieszać poprzez zabronowanie.
Zalecana ilość wody: 600 l wody/ha.

5. LEŚNICTWO
szkółki leśne i tereny przeznaczone do zalesień (dezynsekcja gleby)
- pędraki, drutowce, rolnice
A) przed sezonem wegetacyjnym
Zalecana dawka: 2,5-5 l/ha.
Zalecana ilość wody: 450 -600 l/ha.
B) po rozpoczęciu sezonu wegetacyjnego
Zalecana dawka: 2,5-5 l/ha.
Zalecana ilość wody: 600-1000 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku starszych larw oraz dużej liczebności szkodnika.

zabezpieczanie surowca drzewnego
Zalecane stężenie: 2% (2 l środka w 100 l wody).
Stosować 5 l cieczy użytkowej na 1 m3 drewna.

UWAGI:
1. Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15°C.
2. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować:
- na rośliny uprawne w czasie kwitnienia,
- kiedy w uprawie chronionej występują kwitnące chwasty,
- w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.

III. OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji:
burak cukrowy i pastewny - 30 dni
marchew - 14 dni
kapustne - 21 dni
rośliny sadownicze (drzewa owocowe, krzewy jagodowe, truskawka) – nie dotyczy
tytoń – nie dotyczy

IV. OKRES PREWENCJI DLA LUDZI
okres zapobiegający zatruciu: 24 godziny

V. OKRES PREWENCJI DLA ZWIERZĄT
okres zapobiegający zatruciu: NIE DOTYCZY

VI. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu: 96 godzin.

VII. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VIII. PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0° i nie wyższej niż 30°C.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

IX. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
- Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
- Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej
- W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
- W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i przemyć zanieczyszczona skórę dużą ilością wody i mydła
- Nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
- Używać odpowiednich pojemników, zapobiegających skażeniu środowiska
- W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów; niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
- Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

X. OBJAWY ZATRUCIA
Pocenie, ból głowy, osłabienie, zawroty głowy, mdłości, ból żołądka, wymioty, zwężenie źrenic, zaburzenie wzroku, drżenie mięśni.

XI. PIERWSZA POMOC
Jeśli wystąpiły jakiekolwiek spośród wyżej wymienionych objawów, zwłaszcza jeśli znana jest przyczyna skażenia: przerwać pracę, zdjąć skażoną odzież, umyć skażoną skórę i włosy, nie dopuścić do jakiegokolwiek wysiłku, natychmiast wezwać lekarza i pokazać etykietę.

Zalecenie dla lekarza:
leczenie:
1. Jeśli występują oznaki i objawy, możliwie jak najszybciej wstrzyknąć 2 mg siarczanu atropiny (w przypadku dzieci w paru dawkach) i powtarzać (gdy to konieczne) dopóty, dopóki nie nastąpi pełna atropizacja.
2. Jeśli to możliwe, podać 1 g pralidoksyny domięśniowo. Powtórzyć po 3-4 godz.
inne środki zaradcze:
1. Zapewnić dostęp świeżego powietrza.
2. Obserwować oddech. Jeśli wystąpią zaburzenia w oddychaniu zastosować sztuczne oddychanie i utrzymywać aż do momentu przybycia lekarza.. Możliwe, że będzie konieczna intubacja endotrachalną rurką lub tracheotomia w połączeniu ze sztucznym oddychaniem.
3. Jeśli preparat został połknięty szybko spowodować wymioty (dotykając palcami tylną część gardła) i podając 1 lub 2 szklanki wody. Kontynuować tak długo aż wymiociny będą klarowne. Nie podawać żadnych środków doustnych, gdy poszkodowany jest nieprzytomny.
4. Zapewnić pacjentowi ciepło, pełny odpoczynek i hospitalizować co najmniej 24 godziny.

XII. POMOC MEDYCZNA
W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym:

Gdańsk -(58) 682-04-04 Rzeszów -(17) 866-44-25
Kraków - (12) 411-99-99 Sosnowiec -(32) 266-11-45
Lublin -(81) 740-89-83 Tarnów – (14) 631-54-09
Łódź - (42) 657-99-00 Warszawa - (22) 619-66-54
Poznań -(61) 847-69-46 Wrocław - (71) 343-30-08

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

Termin ważności zezwolenia: 2012.05.27
Okres na sprzedaż zapasów: 2012.11.27
Okres na zużycie zapasów środka: 2013.11.27

Przed użyciem środka ochrony roślin należy zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji - etykiecie stosowania.

Loading