OLYMPUS 480 SC - OCHRONA ROŚLIN
Miejsce na Twoją reklamę
»Strona główna »Śroski ochrony roślin »
  • OLYMPUS 480 SC - etykieta-instrukcja stosowania
OLYMPUS 480 SC

OLYMPUS 480 SC

Środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu kontaktowym i systemicznym, do stosowania zapobiegawczego w zwalczaniu chorób grzybowych pszenicy ozimej i jęczmienia ozimego. Środek stosowany jest przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji aktywnych:
- chlorotalonil (tetrachloroizoftalonitryl; związek z grupy ftalanów) – 400 g w 1 litrze środka,
- azoksystrobina ((E)-2-{2-[6-(2-cyjanofenoksy)pirymidyn-4-yloksy]fenylo}-3-metoksyakrylan metylu; związek z grupy strobiluryn) – 80 g w 1 litrze środka.

Zezwolenie MRiRW nr R - 32 /2011 z dnia 25.05.2011r.

Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
Syngenta Crop Protection Sp. z o.o., ul. Powązkowska 44 c, 01-797 Warszawa. Tel.: 22 326-06-01. Fax: 22 326-06-99.

Producent:
Syngenta Limited, Priestley Road, Surrey Research Park, Guildford, Surrey, GU2 7YH, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Tel.: (+44,1,483) 260 000. Fax: (+44,1,483) 260-001.

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

Szkodliwy – Xn         Niebezpieczny dla środowiska – N
    Szkodliwy      Niebezpieczny dla środowiska

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.
Działa drażniąco na drogi oddechowe.
Ograniczone dowody działania rakotwórczego.
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się, niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Koncentrat w formie płynnej do rozcieńczania Nosić ochronę twarzy Nosić odpowiednie rękawice ochronne Nosić kombinezon ochronny Myć ręce pod bieżącą wodą Przechowywać pod zamknięciem, chronić przed dziećmi

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
3. W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50 %.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
Pszenica ozima
- Brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy, septorioza paskowana liści, septorioza plew, rdza brunatna, fuzarioza kłosów.
Zalecana dawka: 2–2,5 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w warunkach większego zagrożenia chorobami.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Jęczmień ozimy
- Mączniak prawdziwy, plamistość siatkowa, rdza karłowa, rynchosporioza.
Zalecana dawka: 2,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Stosowanie łączne
Pszenica ozima
W pszenicy ozimej środek Olympus 480 SC można stosować łącznie ze środkiem Artea 330 EC w zwalczaniu: brunatnej plamistości liści, mączniaka prawdziwego, rdzy brunatnej, septoriozy liści i septoriozy plew.
Zalecane dawki: Olympus 480 SC w dawce 1,75-2,0 l/ha + Artea 330 EC w dawce 0,4 l/ha.
Wyższą dawkę środka Olympus 480 SC stosować w warunkach większego zagrożenia chorobami.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Jęczmień ozimy
W jęczmieniu ozimym środek Olympus 480 SC można stosować łącznie ze środkiem Artea 330 EC w zwalczaniu: plamistości siatkowej, mączniaka prawdziwego, rdzy karłowej i rynchosporiozy.
Zalecane dawki: Olympus 480 SC w dawce 1,75-2,0 l/ha + Artea 330 EC w dawce 0,4 l/ha.
Wyższą dawkę środka Olympus 480 SC stosować w warunkach większego zagrożenia chorobami.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Termin stosowania
Środek Olympus 480 SC oraz jego mieszaninę ze środkiem Artea 330 EC stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób:
- pszenica ozima: od początku fazy rozwoju kłosa w pochwie liściowej (faza grubienia pochwy liściowej liścia flagowego) do końca fazy kłoszenia;
- jęczmień ozimy: od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy rozwoju kłosa w pochwie liściowej (widoczne pierwsze ości).

UWAGI
Środek stosować przemiennie fungicydami należącymi do innych grup chemicznych, o innym mechanizmie działania.
Środek stosować nie częściej niż 2 razy w sezonie przy zachowaniu minimalnego odstępu 14 dni.

III OKRES KARENCJI
Okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji: NIE DOTYCZY

IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ
Okres zapobiegający zatruciu: NIE DOTYCZY

VI SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VII PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, w temperaturze nieprzekraczającej zakresu od 0°C do 30°C.

VIII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.

IX ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

X POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna, niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – 58 682 04 04 Rzeszów – 17 866 40 25
Kraków – 12 411 99 99 Sosnowiec – 32 266 11 45
Lublin – 81 740 89 83 Tarnów – 14 631 54 09
Łódź – 42 657 99 00 Warszawa – 22 619 66 54
Poznań – 61 847 69 46 Wrocław – 71 343 30 08

Okres ważności – 3 lata.
Data produkcji –
Zawartość netto –
Nr partii –

Termin ważności zezwolenia: 2021.05.24
Okres na sprzedaż zapasów:
Okres na zużycie zapasów środka:

Przed użyciem środka ochrony roślin należy zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji - etykiecie stosowania.

Loading