MNISZEK 02 GR - NAWÓZ Z ODCHWASZCZACZEM DO TRAWNIKA - OCHRONA ROŚLIN
Miejsce na Twoją reklamę
»Strona główna »Śroski ochrony roślin »
  • MNISZEK 02 GR - NAWÓZ Z ODCHWASZCZACZEM DO TRAWNIKA
    - etykieta-instrukcja stosowania
MNISZEK 02 GR - NAWÓZ Z ODCHWASZCZACZEM DO TRAWNIKA

Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Scotts Poland Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101A, 04-041 Warszawa, tel.: (022) 465 61 80, fax: (022) 465 61 91.

Producent:
Scotts Company UK, Howdendyke, Goole, East Yorkshire, DN14 7UF, Zjednoczone Królestwo wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, tel. + 44 1493 410 202.

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

MNISZEK 02 GR - NAWÓZ Z ODCHWASZCZACZEM DO TRAWNIKA

Zawartość substancji aktywnych:
- 2,4-D (kwas (2,4-dichlorofenoksy)octowy) – 0,8%;
- dikamba (kwas 3,6-dichloro-2-metoksybenzoesowy w formie soli dimetyloaminowej) – 0,12%.

Zawartość składników nawozowych:
- azot ogólny-22%;
- fosfor (P205) rozpuszczalny w wodzie – 4,5%;
- potas (K20) rozpuszczalny w wodzie – 5 %.

Zezwolenie MRiRW nr R-102/2009 z dnia 02.09.2009 r.

Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Nosić odpowiednie rękawice ochronneMyć ręce pod bieżącą wodą Nosić kombinezon ochronny Środek szkodliwy dla ryb Przechowywać pod zamknięciem, chronić przed dziećmi

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

I OPIS DZIAŁANIA
Mniszek 02 GR – nawóz z odchwaszczaczem do trawnika środek chwastobójczy w formie granul małych rozmiarów do posypywania, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania chwastów na trawnikach, boiskach i polach golfowych.

Środek pobierany jest poprzez liście chwastów powodując deformację i zahamowanie wzrostu roślin dwuliściennych. Najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści.

Chwasty wrażliwe np: babka zwyczajna, bodziszek drobny, koniczyna biała, krwawnik pospolity, mniszek pospolity, pępawa zielona.
Chwasty średnio wrażliwe: przetacznik bluszczykowy.
Chwasty odporne np: skrzyp polny, chwasty jednoliścienne.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
TRAWNIKI, POLA GOLFOWE, BOISKA
Zalecana dawka: 20 g/m².
Środek można stosować od kwietnia do października, tak długo, jak rosną chwasty i temperatura powietrza nie spada poniżej 10°C. Środek działa nalistnie, a więc wskazane jest żeby podczas jego stosowania trawnik był mokry, tak aby granulki mogły przykleić się do liści chwastów (dotyczy to zwłaszcza koniczyny). Przed zastosowaniem środka podlać trawnik. Podlewanie trawnika jest niepotrzebne jeżeli jest on mokry wskutek rosy lub po deszczu. Środek należy rozsypać równomiernie po tygodniu od skoszenia trawnika i wygrabienia trawy. W tym czasie chwasty powinny już wytworzyć odpowiednią masę liści, aby móc pobrać środek. Środek stosować najlepiej podczas bezwietrznej pogody lub w kierunku zgodnym z wiejącym wiatrem. Jeżeli w ciągu 24 godzin po zastosowaniu spadnie deszcz, granulki mogą zostać spłukane i wówczas może okazać się konieczne powtórzenie zabiegu.
W przypadku długotrwałej suszy należy podlać trawnik kilka dni po zastosowaniu środka. Po około 5 dniach po zastosowaniu można ponownie kosić trawę.

UWAGA
Środek można stosować najwcześniej po roku wzrostu trawy. Osiem tygodni po zastosowaniu nie wysiewać nasion trawy w celu odnowienia trawnika.

PRZECIWWSKAZANIA
1. Środka nie stosować:
- na nowo założonych trawnikach
- w temperaturze powietrza poniżej 10°C i powyżej 25°C.
2. Trawy z trzech pierwszych pokosów po zastosowaniu środka nie wolno dodawać do kompostu ani karmić nią zwierząt.
3. Środek można stosować dopiero wówczas kiedy liście tulipanów, krokusów i innych roślin cebulowych uprawianych współrzędnie na trawniku są całkowicie obumarłe.
4. Środek nie powinien przedostać się na rabaty albo w pobliże korzeni drzew i krzewów.

III OKRES KARENCJI
okres od dnia zabiegu do dnia zbioru roślin i przeznaczenia do konsumpcji
NIE DOTYCZY

IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY

V OKRES PREWENCJI DLA ZWIERZĄT
okres zapobiegający zatruciu
Trawą z trzech pierwszych pokosów po zastosowaniu środka nie karmić zwierząt.

VI PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C, z dala od źródeł ciepła.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
- Opróżnione opakowania po środku traktować jako odpady komunalne.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaz opakowanie lub etykietę.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

VIII POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (0-58) 682-04-04 Rzeszów –(0-17) 866-40-25
Kraków – (0-12) 411-99-99 Sosnowiec –(0-32) 266-11-45
Lublin – (0-81) 740-89-83 Tarnów –(0-14) 631-54-09
Łódź – (0-42) 657-99-00 Warszawa –(0-22) 619-66-54
Poznań – (0-61) 847-69-46 Wrocław – (0-71) 343 30 08

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

Termin ważności zezwolenia: 2013.12.31
Okres na sprzedaż zapasów: ---
Okres na zużycie zapasów środka: ---

Przed użyciem środka ochrony roślin należy zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji - etykiecie stosowania.

Loading