MISTRAL 70 WG - OCHRONA ROŚLIN
Miejsce na Twoją reklamę
»Strona główna »Śroski ochrony roślin »
  • MISTRAL 70 WG - etykieta-instrukcja stosowania
MISTRAL 70 WG

MISTRAL 70 WG

MISTRAL 70 WG jest środkiem chwastobójczym, w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w ziemniaku. Niszczy skutecznie chwasty od fazy kiełkowania do fazy 2-4 liści.

Zawartość substancji aktywnej:
metrybuzyna /4-amino-3-metylotio-6-ter-butylo-1,2,4 triazyn-5(4H)-on)/ (związek z grupy triazynonów) - 70 %.

Zezwolenie MRiRW nr R - 15/2008 z dnia 06. 02. 2008 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 76/2008 z dnia 25.04.2008 r.
decyzją MRiRW nr R -44/2009 z dnia 06.03. 2009 r.
decyzją MRiRW nr R-242/2009 z dnia 22.12.2009 r.,
decyzją MRiRW nr R-269/2010d z dnia 04.10.2010 r.
decyzją MRiRW nr R-128/2011d z dnia 09.05.2011 r.
oraz decyzją MRiRW nr R-249/2011d z dnia 13.09.2011 r.

Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
Feinchemie Schwebda GmbH, Edmund-Rumpler-Strasse 6, 51149 Kolonia, Republika Federalna Niemiec , tel.: +49 2203 5039 500, fax: +49 2203 5039 111, www.fcs-feinchemie.com

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:
Makhteshim Agan Poland Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, tel.: +48 22 395 66 66, fax.: +48 22 395 66 67,
e–mail: mapol@mapol.it.pl

Konfekcjonerzy:
1. Pakon Sp. z o. o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, tel.: 63 240 01 18, fax. 63 240 01 18 wew. 136, e-mail. biuro@pakon-konin.pl

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

        Niebezpieczny dla środowiska – N
Niebezpieczny dla środowiska

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Koncentrat w formie stałej do rozcieńczania Nosić odpowiednie rękawice ochronne Nosić ochronę twarzy Myć ręce pod bieżącą wodą Nosić kombinezon ochronny Przechowywać pod zamknięciem, chronić przed dziećmi

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem lub jego opakowaniem.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe:
chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, przetaczniki, rdest powojowy.
Chwasty średnio wrażliwe:
rdest plamisty, rdest powojowy, rdest ptasi, wiechlina roczna, wyczyniec polny, żółtlica drobnokwiatowa.
Chwasty odporne:
bieluń dziędzierzawa, ostrożeń polny, perz właściwy, portulaka pospolita, psianka czarna, przytulia czepna.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
ZIEMNIAK
Środek stosować:
a) przed wschodami roślin ziemniaka, po obredleniu i ostatecznym ukształtowaniu redlin.
-Zalecana dawka: 0,75 kg/ha.
b) w czasie wschodów lub po wschodach, gdy rośliny ziemniaka osiągnęły wysokość 8-10 cm, a chwasty nie są wyższe niż 3 cm
Zalecana dawka: 0,5 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecany rodzaj końcówek: płaskostrumieniowe.

UWAGI ODMIANOWE
1. Mistral 70 WG można stosować w czasie wschodów lub po wschodach roślin ziemniaka w odmianach Aksamitka, Arkadia, Balbina, Barycz, Bryza, Cykada, Drop, Felsina, Jantar, Lawina, Meduza, Mila, Nimfy, Orlik, Rywal, Salto, Tara i Vital.
2. W odmianach ziemniaka: Anielka, Aster, Irga, Klepa, Lotos, Tokaj i Sante środek stosować wyłącznie na 10 dni przed przewidywanym terminem wschodów roślin ziemniaka.
3. Środka Mistral 70 WG nie stosować do odchwaszczania odmiany Dunajec.
4. Na plantacjach ziemniaków nasiennych nie stosować środka w czasie wschodów i po wschodach roślin ziemniaka na odmianach: Mila, Tara i Lawina ponieważ istnieje możliwość pojawienia się przebarwień na blaszkach liściowych, które mogą utrudnić prawidłowe wykonanie selekcji negatywnej - zamazanie objawów chorób wirusowych.
5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się zasięgnięcie informacji u właściciela odmiany i producenta środka.

UWAGI:
Opady deszczu, krótko po zastosowaniu środka zwłaszcza w terminie przed wschodami ziemniaka, mogą powodować przejściowe przejaśnienia roślin.

2. NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie po upływie 90-100 dni od zastosowania nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji opryskiwanej środkiem Mistral 70 WG (w wyniku wymarznięcia roślin lub uszkodzenia przez choroby i szkodniki) na polu tym można uprawiać lucernę.

3. PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
- na glebach zbrylonych i przesuszonych.- na glebach bardzo lekkich, piaszczystych i przepuszczalnych- w temperaturze powyżej 25°C.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych.
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

III OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji):
ZIEMNIAK – 42 DNI

IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY.

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą, z włączonym mieszadłem i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie wymaga dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Chronić przed dziećmi.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
- Unikać zanieczyszczenia skóry.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż mu opakowanie lub etykietę.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować stosownie do instrukcji dołączonej do środka myjącego.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE DO TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

IX POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 40 25
Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 54 09
Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54
Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji -
Zawartość netto -
Nr partii -

Termin ważności zezwolenia: 2012.12.31
Okres na sprzedaż zapasów: ---
Okres na zużycie zapasów środka: ---

Przed użyciem środka ochrony roślin należy zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji - etykiecie stosowania.

Loading