OCHRONA ROŚLIN
Miejsce na Twoją reklamę
»Strona główna »Śroski ochrony roślin »
  • MEDAX TOP 350 SC - etykieta-instrukcja stosowania
MEDAX TOP 350 SC

Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
BASF SE, Carl-Bosch-Straße 38, 67056 Ludwigshafen, Republika Federalna Niemiec, tel. +49 621 60-0, telefax: +49 621 60-42525, e-mail: info.service@basf-ag.de;

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:
BASF Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa, tel.: (22) 570 99 99, fax. (22) 570 97 92, e -mail: poczta@basf.com.

Przestrzegaj etykiety – instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

MEDAX TOP 350 SC

Zawartość substancji aktywnych:
- chlorek mepikwatu -chlorek 1,1-dimetylopiperydynium (związek z grupy piperydyn - pentametylenoimin) - 300 g w 1 litrze środka,
- proheksadion wapnia - sól wapniowa kwasu 3,5-diokso - 4-1(1 - oksopropylo) cykloheksanokarbosylowego (związek z grupy cykloheksanodionów) -50 g w 1 litrze środka

Zezwolenie MRiRW nr R - 23/2011 z dnia 07.03.2011 r.

Szkodliwy – Xn
     Szkodliwy
Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Koncentrat w formie płynnej do rozcieńczania Nosić odpowiednie rękawice ochronne Nosić ochronę twarzy Myć ręce pod bieżącą wodą Nosić kombinezon ochronny Środek szkodliwy dla ryb Przechowywać pod zamknięciem, chronić przed dziećmi

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

I OPIS DZIAŁANIA ŚRODKA
Medax Top 350 SC jest środkiem z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczenia wodą o działaniu systemicznym. Środek stosuje się w celu redukcji wzrostu roślin i zapobiegania wyleganiu w uprawie pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego. Środek ochrony roślin przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

II ZAKRES STOSOWANIA
PSZENICA OZIMA
Zalecana dawka: 0,8 – 1,25 l/ha
Termin stosowania: W celu redukcji wysokości roślin i ograniczenia wylegania środek stosować jeden raz w sezonie, od początku wzrostu źdźbła lub w fazie liścia flagowego.

PSZENŻYTO OZIME
Zalecana dawka: 0,8 – 1,25 l/ha
Termin stosowania: W celu redukcji wysokości roślin i ograniczenia wylegania środek stosować jeden raz w sezonie, w fazie liścia flagowego.

Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

III OKRES KARENCJI
Okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji NIE DOTYCZY

IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZAT I PSZCZÓŁ
Okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C, z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza-pokaż opakowanie lub etykietę
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELOW, W TYMTRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

IX POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 40 25
Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 54 09
Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54
Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

Termin ważności zezwolenia: 2021.03.06
Okres na sprzedaż zapasów: ---
Okres na zużycie zapasów środka: ---

Przed użyciem środka ochrony roślin należy zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji - etykiecie stosowania.

Loading