INFINITO 687,5 SC - OCHRONA ROŚLIN
Miejsce na Twoją reklamę
»Strona główna »Śroski ochrony roślin »
  • INFINITO 687,5 SC - etykieta-instrukcja stosowania
INFINITO 687,5 SC

INFINITO 687,5 SC

Środek grzybobójczy w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu systemicznym i wgłębnym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka.

Zawartość substancji aktywnych:
- chlorowodorek propamokarbu /chlorowodorek propylo-3-(dimetyloamino) propylokarbaminianu (związek z grupy pochodnych kwasu karbaminowego) – 625 g w 1 litrze środka,
- fluopikolid / 2,6-dichloro-N-(3-chloro-5-trifluorometylo-pirydyno-2-yl-metylo) benzamid (związek z grupy acylpikolidów) – 62,5 g w 1 litrze środka.

Zezwolenie MRiRW Nr R - 27/2006 z dnia 31.10. 2006 r.
zmienione decyzją MRiRW Nr R - 10/2007 z dnia 22. 01.2007 r.
decyzją MRiRW nr R - 164/2009d z dnia 19.10. 2009 r.
decyzją MRiRW nr R -245/2010d z dnia 08.09. 2010 r.
oraz decyzją MRiRW nr R - 315/2010d z dnia 1 .12. 2010 r.

Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Bayer CropScience AG, Landwirtschaftszentrum Monheim Alfred/Nobel-Strasse 50, D-51368 Leverkusen, Republika Federalna Niemiec, tel./fax: (+ 49 21) 733 80.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel.: +48 (22) 572 35 00, fax: +48 (22) 572 36 03.

Konfekcjoner:
TARGET S.A., Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa, tel. +48 (58) 774 10 90, fax: + 48 (58) 676 74 89, e-mail: info@target.com.pl

Przestrzegaj etykiety –instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

 

Drażniący - Xi         Niebezpieczny dla środowiska – N
    Drażniący       Niebezpieczny dla środowiska

Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Koncentrat w formie płynnej do rozcieńczania Nosić odpowiednie rękawice ochronne Myć ręce pod bieżącą wodą Nosić kombinezon ochronny Przechowywać pod zamknięciem, chronić przed dziećmi

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefach bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk i otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
ZIEMNIAK
- zaraza ziemniaka
Zalecana dawka: 1,2 – 1,6 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Większej ilości wody używać na plantacjach ziemniaka o silnie rozwiniętej naci.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Środek stosować zapobiegawczo:
- na odmianach wczesnych: w okresie zwierania się roślin w rzędach
- na odmianach późnych: z chwilą wystąpienia objawów choroby w danym rejonie na odmianach wczesnych.
Zabiegi w dawce 1,2 l/ha wykonywać co 7 – 10 dni, a w dawce 1,6 l/ha co 10 – 14 dni.
Wyższą z zalecanych dawek środka stosować, w warunkach większego zagrożenia chorobą oraz na odmianach bardziej wrażliwych na zarazę ziemniaka.

III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
ZIEMNIAKI - 7 DNI

IV OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
- Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

IX POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 40 25
Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 54 09
Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54
Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

Termin ważności zezwolenia: 2011.09.08
Okres na sprzedaż zapasów: 2012.03.08
Okres na zużycie zapasów środka: 2013.03.08

Przed użyciem środka ochrony roślin należy zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji - etykiecie stosowania.

Loading