HORIZON 250 EW - OCHRONA ROŚLIN
Miejsce na Twoją reklamę
»Strona główna »Śroski ochrony roślin »
  • HORIZON 250 EW - etykieta-instrukcja stosowania
HORIZON 250 EW

Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
Bayer CropScience AG, Alfred/Nobel-Strasse 50, D-40789 Monheim, Republika Federalna Niemiec, tel.: +49 2173 383 075, fax: +49 2173 383 735.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel.: (0-22) 572 35 00, fax: (0-22) 572 38 31

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

HORIZON 250 EW

Zawartość substancji aktywnej:
- tebukonazol 1-(4-chlorofenylo)-4,4-dimetylo-3-(1,2,4-triazol-1-ilometylo)pentan-3-ol (związek z grupy triazoli) -250 g w 1 l środka.
Inne substancje niebezpieczne nie będące substancją aktywną: N,N-dimetylokapramid.

Zezwolenie MRiRW nr R- 8/2009 z dnia 02.02.2009 r.

Szkodliwy – Xn         Niebezpieczny dla środowiska – N
    Szkodliwy      Niebezpieczny dla środowiska

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Koncentrat w formie płynnej do rozcieńczania Nosić odpowiednie rękawice ochronne Nosić ochronę twarzy Myć ręce pod bieżącą wodą Nosić kombinezon ochronny Przechowywać pod zamknięciem, chronić przed dziećmi

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

I OPIS DZIAŁANIA
Horizon 250 EW jest środkiem grzybobójczym w postaci płynu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie rzepaku ozimego i jarego, buraka cukrowego i pastewnego oraz wiśni i śliwy przed chorobami grzybowymi.
Środek wykazuje dodatkowo korzystny wpływ na rozwój roślin rzepaku.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. ROŚLINY ROLNICZE
a) rzepak ozimy, rzepak jary
- sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa
Środek można stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób w następujących terminach:

Rzepak ozimy:
Jesienią - w stadium 4-8 liści rzepaku
- sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych
Zalecana dawka: 0,5 - 0,75 l/ha.
Wysokość dawki dostosować do stopnia nasilenia chorób w danym rejonie, stopnia wrażliwości na choroby i zimotrwałości uprawianej odmiany.
Stosowanie środka jesienią poprawia również zimotrwałość roślin poprzez pobudzenie systemu korzeniowego i zahamowanie wzrostu łodygi.
Wiosną:
A - w fazie wzrostu pędu głównego
- sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń
Zalecana dawka: 1,0 l/ha.
Stosowanie środka wiosną wpływa również na skrócenie łodyg i usztywnienie roślin, dzięki czemu zmniejsza się zagrożenie wyleganiem.

B - od fazy zwartego kwiatostanu do fazy opadania pierwszych płatków kwiatowych
- zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, szara pleśń
Zalecana dawka: 1,25 l/ha.

Rzepak jary:
A - w fazie wzrostu pędu głównego
- czerń krzyżowych, szara pleśń
Zalecana dawka: 0,5 l/ha.
Stosowanie środka w tym terminie wpływa również na skrócenie łodyg i usztywnienie roślin, dzięki czemu zmniejsza się zagrożenie wyleganiem.

B - od fazy zwartego kwiatostanu do fazy opadania pierwszych płatków kwiatowych.
- czerń krzyżowych, szara pleśń
Zalecana dawka: 1,0-1,25 l/ha.

Uwaga:
1. Wyższą z zalecanych dawek środka stosować w warunkach sprzyjających występowaniu i rozwojowi chorób.
2. W przypadku wystąpienia tylko czerni krzyżowych zabieg można opóźnić do momentu wykształcenia pierwszych łuszczyn na roślinach rzepaku.
3. Horizon 250 EW zastosowany przeciwko mączniakowi rzekomemu ogranicza występowanie choroby.

Zalecana ilość wody:
- Używając aparatury naziemnej: 200-400 l/ha
- Używając aparatury agrolotniczej: 50-70 l/ha.
Zalecane opryskiwanie - drobnokropliste.

UWAGI:
1. Środek stosować maksymalnie dwa razy w okresie wegetacji.
2. Używając aparatury agrolotniczej nie stosować dawki 0,5 l środka /ha.

b) burak cukrowy, burak pastewny
- chwościk, mączniak prawdziwy, rdza, brunatna plamistość liści
Zalecana dawka: 0,8 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie-drobnokropliste.
Środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów choroby.

UWAGA:
1. Środek stosować maksymalnie dwa razy w okresie wegetacji buraka.
2. ROŚLINY SADOWNICZE

a) wiśnia
- brunatna zgnilizna
Zalecana dawka: 0.75 l/ha.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Środek stosować jednorazowo w początkowej fazie kwitnienia lub w pełni fazy kwitnienia.

b) śliwa
- brunatna zgnilizna
Zalecana dawka: 0,75 l/ha.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Środek stosować dwukrotnie:
- 3 tygodnie po kwitnieniu
- 7 dni przed zbiorem.

UWAGI:
1. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.
2. Środek stosować w temperaturze powyżej 12°C.

III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
RZEPAK OZIMY I JARY, BURAK CUKROWY I PASTEWNY - 35 DNI
ŚLIWA, WIŚNIA - 7 DNI

IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI I ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
- Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
- Unikać zanieczyszczenia oczu.
- Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
- Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
- W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody.
- Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza i pokaż mu opakowanie lub etykietę.
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

IX POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (0-58) 682 04 04 Rzeszów – (0-17) 866 40 25
Kraków – (0-12) 411 99 99 Sosnowiec – (0-32) 266 11 45
Lublin – (0-81) 740 89 83 Tarnów – (0-14) 631 51 77
Łódź – (0-42) 657 99 00 Warszawa – (0--22) 619 66 54
Poznań – (0-61) 847 69 46 Wrocław – (0-71) 343 30 08

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

Termin ważności zezwolenia: 2014.02.28
Okres na sprzedaż zapasów: ---
Okres na zużycie zapasów środka: ---

Przed użyciem środka ochrony roślin należy zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji - etykiecie stosowania.

Loading