HARMONY 75 WG - OCHRONA ROŚLIN
Miejsce na Twoją reklamę
»Strona główna »Śroski ochrony roślin »
  • HARMONY 75 WG - etykieta-instrukcja stosowania
HARMONY 75 WG

Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
DuPont Poland Sp. z o.o., ul. Powązkowska 44 c, 01797 Warszawa. Tel.: (0 prefiks-22) 320 09 00, fax: (0 prefiks-22) 320 09 50, e-mail: kontakt.ag@pol.dupont.com

Producent:
Du Pont de Nemours S.A.S., Défense Plaza 23/25, Rue Delariviere Lefoullon La Défense 9, 92800 Puteaux, Francja, Tel.: +33-1-41-97-44-00, Fax.: +33-1-41-97-44-11

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

HARMONY 75 WG

Środek chwastobójczy w formie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych w kukurydzy.

Zawartość substancji aktywnej:
- tifensulfuron metylowy (herbicyd z grupy pochodnych triazynylosulfonylomocznika)- 75%. ester metylowy kwasu 3-(4-metoksy-6-metylo-1,3,5-triazyn-2-ylo-karbamoilosulfoamoilo) tiofeno-2-karboksylowego

Zezwolenie MRiRW Nr R-29/2005 z dnia 08.08.2005 r.
zmienione decyzją MRiRW Nr R-343/2007 z dnia 18.07.2007 r.

        Niebezpieczny dla środowiska – N
Niebezpieczny dla środowiska

Działa bardzo toksycznie na organizmy – wodne; może powodować długo utrzymujące niekorzystne zmiany w – środowisku wodnym.

Koncentrat w formie stałej do rozcieńczania Nosić odpowiednie rękawice ochronne Myć ręce pod bieżącą wodą Nosić kombinezon ochronny Przechowywać pod zamknięciem, chronić przed dziećmi

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Harmony 75 WG jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Efekt chwastobójczy uzyskuje się po 7-20 dniach od zastosowania środka.
Najskuteczniej działa na młode, intensywnie rosnące chwasty. Wykazuje selektywność czynną - rośliny kukurydzy mają zdolność rozkładania środka do związków nieaktywnych.

Chwasty wrażliwe np.: gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, poziewnik szorstki, rumian polny, rumianek pospolity, rdesty, rzodkiew świrzepa, szarłat szorstki, samosiewy rzepaku, tobołki polne, tasznik pospolity.
Chwasty średnio wrażliwe np.: fiołki, komosa biała, przetaczniki, przytulia czepna.
Chwasty odporne np.: dymnica pospolita, kurzyślad polny, ostrożeń polny powój polny, psianka czarna, chwasty jednoliścienne.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
- kukurydza
Środek stosować do równoczesnego zwalczania chwastów dwuliściennych i jednoliściennych (np. chwastnica jednostronna, włośnice) po wschodach chwastów (do fazy 5 liści), w fazie 26 liści kukurydzy (licząc wszystkie liście) łącznie ze środkiem Titus 25 WG oraz z adiuwantem Trend 90 EC w dawce:
Harmony 75 WG 10 g/ha + Titus 25 WG 50 g/ha + Trend 90 EC 0,1%.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI:
1. Dodatek preparatu Trend 90 EC wzmaga i przyspiesza działanie środka Harmony 75 WG zwłaszcza na mniej wrażliwe gatunki chwastów.
2. W przypadku wystąpienia wysokiej temperatury i wilgotności powietrza może wystąpić przemijające zahamowanie wzrostu oraz przebarwienia niektórych odmian kukurydzy (bez wpływu na plon).
3. Opady deszczu wcześniej niż w 4 godziny po zabiegu mogą obniżyć skuteczność działania środka.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji po wykonaniu orki można uprawiać wszystkie rośliny.

OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji): NIE DOTYCZY

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY

PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
- w kukurydzy cukrowej, pękającej oraz w materiałach hodowlanych (linie męskie, żeńskie itp.),
- na rośliny osłabione i uszkodzone przez mróz, suszę, szkodniki lub choroby,
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Środek odmierzyć załączoną do opakowania wyskalowaną miarką lub odważyć i wsypać (z włączonym mieszadłem) bezpośrednio do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą. Adiuwant Trend 90 EC, rozprowadzony wcześniej w oddzielnym naczyniu z niewielką ilością wody, dodać do zbiornika opryskiwacza z uprzednio przygotowaną cieczą użytkową środka Harmony 75 WG, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości ciągle dokładnie mieszając.
Titus 25 WG można wsypać bezpośrednio do zbiornika opryskiwacza, jednocześnie ze środkiem Harmony 75 WG.
Ciecz użytkową sporządzić bezpośrednio przed zastosowaniem.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

UWAGA
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane.

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C, z dala od źródeł ciepła.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Chronić przed dziećmi.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka myjącego.
Środek i opakowania usuwać jako odpad niebezpieczny.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKU OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.

Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (0-prefiks-58) 301 65 16 Rzeszów – (0-prefiks-17) 866 44 09
Kraków – (0-prefiks-12) 411 99 99 Sosnowiec – (0-prefiks-32) 266 11 45
Lublin – (0-prefiks-81) 740 26 76 Warszawa – (0-prefiks-22) 619 08 97
Łódź – (0-prefiks-42) 657 99 00 Wrocław – (0-prefiks-71) 343 30 08
Poznań – (0-prefiks-61) 847 69 46

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

Termin ważności zezwolenia: 2015.08.08
Okres na sprzedaż zapasów: ---
Okres na zużycie zapasów środka: ---

Przed użyciem środka ochrony roślin należy zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji - etykiecie stosowania.

Loading