OCHRONA ROŚLIN
Miejsce na Twoją reklamę
»Strona główna »Śroski ochrony roślin »
  • GWARANT 500 SC - etykieta-instrukcja stosowania
GWARANT 500 SC

GWARANT 500 SC

Gwarant 500 SC jest środkiem grzybobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego lub w momencie wystąpienia pierwszych objawów chorób w ochronie pszenicy ozimej przed septoriozą liści i septoriozą plew, ziemniaka przed zarazą ziemniaka, pomidora przed zarazą ziemniaka, alternariozą i ogórka przed mączniakiem rzekomym dyniowatych. Środek Gwarant 500 SC przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego.

Zawartość substancji biologicznie czynnej:
chlorotalonil tetrachloroizoftalonitryl -związek z grupy ftalanów - 500 g w 1 litrze środka

Zezwolenie MRiRW nr R – 26/2011 z dnia 09.03.2011 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R-196/2011d z dnia 04.07.2011 r.

Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
Arysta LifeScience S.A.S. , Route d'Artix ,BP 80, 64150 Nogueres, Republika Francuska, tel: +33 (5) 59 60 92 92;
fax: +33 (5) 59 60 92 19.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o., ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa, tel.:22 866 41 80, e-mail: sekretariat@arysta.pl

Konfekcjonerzy:
1. Zakład Produkcyjno-Handlowy Agromix Roman Szewczyk, ul. Mokra 7, 32 -005 Niepołomice, tel.:12 281 10 08,
fax.: 12 281 14 53;
2. "Fregata" S.A., ul. Grunwaldzka 497, 80-2309 Gdańsk-Oliwa, tel.: 58 552 00 27 do 29, fax.: 58 552 48 31;
3. Towarzystwo Chemiczne "Danmar", ul. Nasienna 1, 91-231 Łódź, tel./fax. 42 650 95 50.

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

Szkodliwy – Xn         Niebezpieczny dla środowiska – N
     Szkodliwy     Niebezpieczny dla środowiska

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe
Ograniczone dowody działania rakotwórczego.
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne ; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Koncentrat w formie płynnej do rozcieńczania Nosić odpowiednie rękawice ochronne Nosić ochronę twarzy Myć ręce pod bieżącą wodą Nosić kombinezon ochronny Przechowywać pod zamknięciem, chronić przed dziećmi

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
3. W celu ochrony organizmów wodnych niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie pokrytej roślinnością strefy ochronnej o szerokości:
- 4 m od zbiorników i cieków wodnych w przypadku uprawy pszenicy ozimej;
- 10 m od zbiorników i cieków wodnych w przypadku uprawy ziemniaka lub pomidora;
- 20 m od zbiorników i cieków wodnych w przypadku uprawy ogórka.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
ROŚLINY ROLNICZE
PSZENICA OZIMA
- septoriozy liści, septorioza plew
Zalecana dawka: 1,0 l/ha
Środek stosowany od fazy pierwszego kolanka do fazy liścia flagowego w zalecanej dawce wykazuje średni poziom zwalczania chorób.
W celu osiągnięcia poprawy w zwalczaniu chorób środek Gwarant 500 SC stosować w mieszaninie ze środkiem Bumper 250 EC lub Soprano 125 SC od początku strzelania w źdźbło do początku fazy kłoszenia.
Zalecana dawka:
Gwarant 500 SC - 1,0 l/ha + Bumper 250 EC - 0,5 l/ha
lub
Gwarant 500 SC - 1,0 l/ha + Soprano 125 SC - 1,0 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Uwaga !
W sezonie można wykonać 1-2 zabiegi. Odstęp pomiędzy zabiegami powinien wynosić 15 dni.

ZIEMNIAK
- zaraza ziemniaka
Zalecana dawka: 2,0 l/ha.
Zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub zapobiegawczo od fazy początku zawiązywania bulw do fazy gdy jagody pierwszego owocostanu są pomarszczone.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Większą ilość wody stosować na rośliny o bujniejszej naci ziemniaczanej.

Uwaga!
Na powierzchni traktowanej środek stosować raz na dwa lata.
W sezonie można wykonać 1 zabieg.

ROŚLINY WARZYWNE
POMIDOR W GRUNCIE
- zaraza ziemniaka, alternarioza
Zalecana dawka: 2,0l/ha.
Zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub zapobiegawczo od fazy rozpoczęcia rozwoju pędów bocznych do fazy gdy 80% owoców uzyskuje typową barwę

Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Ilość wody na hektar dostosować do wielkości roślin.
W sezonie wykonać 1 zabieg.

OGÓREK W GRUNCIE
- mączniak rzekomy dyniowatych
Zalecana dawka: 2,0 l/ha.
Opryskiwać zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu pierwszych objawów choroby w danym rejonie od fazy rozpoczęcia rozwoju pędów bocznych do fazy, gdy 80% owoców uzyskuje typową barwę

Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Ilość wody na hektar dostosować do wielkości roślin.
W sezonie wykonać 1 zabieg.

III OKRES KARENCJI (Okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji):
Pomidor ( w gruncie) -3 dni
Ogórek ( w gruncie) -3 dni
Ziemniak -8 dni
Pszenica ozima -60 dni

IV OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ, LUDZI I ZWIERZĄT (Okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechaniczne wymieszać. Po pracy aparaturą dokładnie wymyć.

VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Nie wdychać pary rozpylonej cieczy.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe pokaż etykietę.
Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

IX POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 40 25
Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 54 09
Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54
Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08

Okres ważności –2 lata
Data produkcji –
Zawartość netto –
Nr partii –

Termin ważności zezwolenia: 2021-03-09
Okres na sprzedaż zapasów: ---
Okres na zużycie zapasów środka: ---

Przed użyciem środka ochrony roślin należy zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji - etykiecie stosowania.

Loading