GOLTIX 700 SC - OCHRONA ROŚLIN
Miejsce na Twoją reklamę
»Strona główna »Śroski ochrony roślin »
  • GOLTIX 700 SC - etykieta-instrukcja stosowania
GOLTIX 700 SC

GOLTIX 700 SC

Goltix 700 SC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania niektórych gatunków rocznych chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym i buraku ćwikłowym.

Zawartość substancji aktywnej:
metamitron -4-amino-6-fenylo-3-metylo-1,2,4-triazyn-5(4H)-on (związek z grupy triazynonów) – 700 g w 1 litrze środka.

Zezwolenie MRiRW nr R - 57/2009 z dnia 04.05.2009 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R- 240/2009 z dnia 22.12.2009 r.
oraz decyzją MRiRW nr R - 112/2011d z dnia 06.04.2011 r.

Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
Makhteshim Agan Poland Sp. z o.o., ul. Jasna 12, 00-013 Warszawa, tel.: (22) 556 91 32, fax: (22) 826 51 57, e-mail: mapol@mapol.it.pl

Producent:
Agan Chemical Manufactures Ltd., P.O. Box 262, Northern Industrial Zone, Ashdod 77 102, Państwo Izrael, tel. +972-8-85-15-211, fax. +972-8-85-22-806, e-mail: agan@agan.co.il

Konfekcjoner:
Pakon Sp. z o. o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, Tel. 63 240 01 18, Fax. 63 240 01 18 wew. 136, e- mail: biuro@pakon-konin.pl

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

Szkodliwy – Xn         Niebezpieczny dla środowiska – N
    Szkodliwy      Niebezpieczny dla środowiska

Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Koncentrat w formie płynnej do rozcieńczania Nosić odpowiednie rękawice ochronne Myć ręce pod bieżącą wodą Nosić kombinezon ochronny Przechowywać pod zamknięciem, chronić przed dziećmi

UWAGA!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

I. DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty od fazy kiełkowania do fazy liścieni.

Chwasty wrażliwe np.: dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, przetacznik polny, rdest plamisty, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.
Chwasty średnio wrażliwe np.: maruna bezwonna, przytulia czepna, rdest kolankowaty, rdest ptasi, rumian polny.
Chwasty odporne np.: chwastnica jednostronna, ostrożeń polny, skrzyp polny, owies głuchy, rdest powojowy, włośnica sina.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
BURAKI CUKROWE
Zabiegi można wykonywać według przedstawionego poniżej układu:
a) zabieg doglebowy i zabiegi nalistne
pierwszy zabieg
Goltix 700 SC w dawce 1,5-2 l/ha, po siewie buraka, przed wschodami chwastów;
drugi zabieg w fazie liścieni chwastów w 7-10 dni po pierwszym zabiegu
Goltix 700 SC 0,8-1 l/ha + Betanal Elite 274 EC 0,8-1 l/ha
lub
Goltix 700 SC 0,8-1 l/ha + Powertwin 400 SC 0,8-1 l/ha
lub
Goltix 700 SC 0,8-1 l/ha +Kontakttwin 191 EC 0,8-1 l/ha;
trzeci zabieg w 7-10 dni po drugim zabiegu
Goltix 700 SC 0,8-1 l/ha + Betanal Elite 274 EC 0,8-1 l/ha
lub
Goltix 700 SC 0,8-1 l/ha + Powertwin 400 EC 0,8-1 l/ha
lub
Goltix 700 SC 0,8-1 l/ha +Kontakttwin 191 SC 0,8-1 l/ha

b) ochrona plantacji oparta wyłącznie na zabiegach nalistnych
Zabiegi wykonywać niezależnie od fazy rozwojowej buraka każdorazowo na chwasty w fazie liścieni:
pierwszy zabieg
Goltix 700 SC 0,8-1 l/ha + Betanal Elite 274 EC 0,8-1 l/ha
lub
Goltix 700 SC 0,8-1 l/ha + Powertwin 400 SC 0,8-1 l/ha
lub
Goltix 700 SC 0,8-1 l/ha +Kontakttwin 191 EC 0,8-1 l/ha;
drugi zabieg w 7-14 dni po pierwszym zabiegu, na wschodzące chwasty
Goltix 700 SC 0,8-1 l/ha + Betanal Elite 274 EC 0,8-1 l/ha
lub
Goltix 700 SC 0,8-1 l/ha + Powertwin 400 SC 0,8-1 l/ha
lub
Goltix 700 SC 0,8-1 l/ha +Kontakttwin 191 EC 0,8-1 l/ha;
trzeci zabieg w 7-14 dni po drugim zabiegu na chwasty w fazie liścieni
Goltix 700 SC 0,8-1 l/ha + Betanal Elite 274 EC 0,8-1 l/ha
lub
Goltix 700 SC 0,8-1 l/ha + Powertwin 400 SC 0,8-1 l/ha
lub
Goltix 700 SC 0,8-1 l/ha +Kontakttwin 191 EC 0,8-1 l/ha

BURAK ĆWIKŁOWY
Zabieg można wykonać po siewie przed wschodami roślin buraka lub po wschodach od fazy liścieni do fazy 2-4 liści
Zalecana dawka: 4-5 l/ha.
W celu obniżenia dawki środka albo w celu zwalczenia chwastów zaawansowanych w rozwoju Goltix 700 SC można stosować łącznie z adiuwantem Olbras 88 EC w dawce:
Goltix 700 SC 3-4 l/ha + Olbras 88 EC 1,5 l/ha.
Goltix 700 SC można stosować także w dawce dzielonej:
I zabieg w fazie 2-4 liści w dawce: 2 l/ha
II zabieg w 7-10 dni po pierwszym zabiegu w dawce 2 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI:
1. Stosując środek powschodowo zabieg najlepiej wykonać podczas wilgotnej, ciepłej pogody, na suche rośliny (na co najmniej 6 godzin przed spodziewanym deszczem).
2. Najwyższą skuteczność chwastobójczą uzyskuje się wykonując zabieg w godzinach wieczornych.
3. Stosując Goltix 700 SC łącznie z innymi herbicydami przestrzegać zaleceń i przeciwwskazań oraz środków ostrożności obowiązujących dla tych herbicydów (zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania).
4. Środek Goltix 700 SC stosowany w temperaturach poniżej 10°C wolniej działa.
5. Nie zaleca się łącznego stosowania środka z insektycydami.

2. NASTĘPSTWO ROŚLIN
Goltix 700 SC rozkłada się w ciągu okresu wegetacyjnego nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
W przypadku konieczności zaorania plantacji traktowanej środkiem, w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby, szkodniki (lub z innej przyczyny), na polu tym można uprawiać buraki cukrowe i pastewne, łubin, seradelę.
Po wykonaniu dodatkowej głębokiej orki można uprawiać kukurydzę i ziemniaki.
W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania buraków, po zastosowaniu mieszanin środków należy uwzględnić wpływ ich poszczególnych składników na rośliny uprawiane następczo.

3. PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
1. w terminie przedwschodowym:
- w okresie długotrwałej suszy
2. w terminie powschodowym:
- na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez choroby i szkodniki
- na rośliny mokre
- w okresie spodziewanych przymrozków
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

III. OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji: NIE DOTYCZY

IV. OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu: NIE DOTYCZY

V. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
1. Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
2. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
3. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem), uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać.
4. Sporządzając mieszaninę środków Goltix 700 SC i Betanal Progress 274 EC, Kontakttwin 191 EC lub Powertwin 400 SC najpierw sporządzić ciecz użytkową tych środków (wlewając środek do małej ilości wody w zbiorniku -zgodnie z zaleceniami podanymi w etykiecie-instrukcji jego stosowania) i uzupełnić zbiornik do połowy wodą. Następnie wlać do zbiornika odmierzoną ilość środka Goltix 700 SC (ciągle mieszając) uzupełnić wodą do potrzebnej ilości, nadal dokładnie mieszając.
5. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
6. Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
7. Zalecany rodzaj końcówek: płaskostrumieniowe; ciśnienie robocze 1,5-3 atm, odległość lanc od powierzchni pola 50-60 cm.
8. Nie zaleca się wykonywania zabiegów, gdy temperatura powietrza, bądź przy gruncie wynosi powyżej 25°C.
9. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
10. Stosując środek powschodowo zabieg najlepiej wykonać podczas wilgotnej, ciepłej pogody, na suche rośliny (co najmniej 6 godzin przed spodziewanym deszczem).
11. Najwyższą skuteczność chwastobójczą uzyskuje się wykonując zabieg w godzinach wieczornych.
12. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI. PRZECHOWYWANIE
1. Chronić przed dziećmi.
2. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
3. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
4. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C, z dala od źródeł ciepła.

VII. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
- Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
- Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
- Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodą użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka myjącego.

VIII. ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

IX. POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 349 28 31 Rzeszów – (17) 866 40 25
Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 51 77
Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54
Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

Termin ważności zezwolenia: 2014.02.28
Okres na sprzedaż zapasów: ---
Okres na zużycie zapasów środka: ---

Przed użyciem środka ochrony roślin należy zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji - etykiecie stosowania.

Loading