GOLD 450 EC - OCHRONA ROŚLIN
Miejsce na Twoją reklamę
»Strona główna »Śroski ochrony roślin »
  • GOLD 450 EC - etykieta-instrukcja stosowania
GOLD 450 EC

GOLD 450 EC

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych i jarych.

Zawartość substancji biologicznie czynnych:
- fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) w formie estru 1-metyloheptylowego – 90 g/l
- 2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów)w formie estru 2-etyloheksylowego – 360 g/l.

Zezwolenie MRiRW Nr R-4/2004 z dnia 16.02.2004 r.
zmienione decyzją MRiRW Nr R-39/2005 z dnia 21.10.2005 r.
oraz decyzją MRiRW Nr R-272/2010 z dnia 08.10 .2010 r.

Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
Makhteshim Agan Agro Poland S.A., ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, tel.: +48 71 794-22-35, fax: + 48 71 794-21-50, www.makhteshimagan.pl

 

Szkodliwy – Xn
    Szkodliwy

(R22) Działa szkodliwie po połknięciu.
(R38) Działa drażniąco na skórę.
(R52) Działa szkodliwie na organizmy wodne.

Koncentrat w formie płynnej do rozcieńczania Nosić odpowiednie rękawice ochronne Nosić ochronę twarzy Myć ręce pod bieżącą wodą Nosić kombinezon ochronny Środek szkodliwy dla ryb Środek szkodliwy dla zwierząt Przechowywać pod zamknięciem, chronić przed dziećmi

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie dopuścić do przedostania się środka do zbiorników i cieków wodnych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek jest herbicydem działaniu układowym (systemicznym), pobierany jest poprzez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczany w całej roślinie powodując jej deformację i zahamowanie wzrostu, co w efekcie powoduje zamieranie chwastu. Środek działa głównie poprzez liście chwastów, lecz w warunkach wysokiej wilgotności gleby może działać także poprzez korzenie. Fluroksypyr blokuje auksyny, tj. hormony roślinne odpowiedzialne za wzrost roślin. Unieczynnienie hormonów wzrostu powoduje wstrzymanie syntezy aminokwasów i białek. 2,4-D wstrzymuje rozwój tkanki merystematycznej odpowiedzialnej za wzrost roślin. Obie substancje biologicznie czynne działają jednakowo skutecznie zarówno w części korzeniowej, jak i w części nadziemnej.
Pierwsze efekty działania są widoczne już po kilku dniach. W warunkach ciepłej i wilgotnej pogody całkowite zamieranie chwastów następuje po 2-3 tygodniach.
Środek najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się we wczesnych fazach wzrostu: od fazy dwóch do ośmiu liści (przytulia czepna do fazy 8 okółków, chwasty rumianowate do fazy rozety o średnicy około 5 cm).
Intensywność działania środka zależy od terminu wykonania zabiegu, fazy rozwojowej rośliny uprawnej, zwartości łanu, stanowiska oraz warunków atmosferycznych.

Chwasty wrażliwe np: blekot pospolity, bniec biały, chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, niezapominajka polna, ostrożeń polny, poziewnik szorstki, przytulia czepna, rdest plamisty, rdest powojowaty, rumian polny, rumianek pospolity, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty średnio wrażliwe np.: fiołek polny, krzywoszyj polny, przetaczniki, maruna bezwonna, samosiewy rzepaku.
Chwasty odporne np: chwasty jednoliścienne.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
- pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, pszenżyto jare, jęczmień ozimy, jęczmień jary, owies, żyto.
Zalecana dawka: 1-1,25 l/ha.
Opryskiwać od fazy 3 liści do fazy pierwszego kolanka zbóż.
Wyższe z zalecanych dawki środka stosować w warunkach silnego zachwaszczenia oraz zwalczania takich chwastów jak: jasnoty, przytulia czepna, chwasty rumianowate, ostrożeń polny.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI ODMIANOWE
1. Środek zastosowany
a) w fazie początku strzelania w źdźbło żyta (odmiana Walet),
b) krzewienia i początku strzelania w źdźbło jęczmienia jarego (odmiana Annabel)
może spowodować przejściowe zahamowanie wzrostu roślin oraz odbarwienie blaszek liściowych.
2. W niektórych odmianach pszenicy ozimej (np. odmiana Kaja), pszenicy jarej (np. odmiana Koksa), pszenżyta jarego (np. odmiana Wanad) środek może spowodować obniżenie plonu ziarna.

UWAGI:
1. Na teren potraktowany środkiem nie wpuszczać zwierząt gospodarskich, zwłaszcza bydła mlecznego, przez 21 dni od opryskiwania.
2. Spadki temperatur poniżej 5°C występujące w kilka dni po zabiegu mogą wpłynąć na obniżenie skuteczności środka.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
W przypadku konieczności zaorania plantacji potraktowanej środkiem w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki, po wykonaniu intensywnej uprawy przedsiewnej można uprawiać wszystkie rośliny.

III. OKRES KARENCJI
Okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji: NIE DOTYCZY

IV. OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, PSZCZÓŁ
Okres zapobiegający zatruciu: NIE DOTYCZY

V. OKRES PREWENCJI DLA ZWIERZĄT
Okres zapobiegający zatruciu: 21 DNI

VI. PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
- w temperaturze powietrza poniżej 8°C i powyżej 25°C,
- po nocnych przymrozkach i przed spodziewanymi przymrozkami,
- w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych,
- na rośliny mokre, chore i uszkodzone,
- w czasie nadmiernej suszy,
- nie później, niż na 2 godziny przed spodziewanym deszczem.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

VII. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VIII. PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.

IX. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Nie wdychać rozpylonej cieczy.
Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów; niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.
Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować stosownie do instrukcji dołączonej do środka myjącego.
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane.
Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE DO TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

X. ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów –(17) 866-40-25
Kraków – (12) 411-99-99 Sosnowiec –(32) 266-11-45
Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów –(14) 631-54-09
Łódź – (42) 657-99-00 Warszawa –(22) 619-66-54
Poznań – (61) 847-69-46 Wrocław – (71) 343 30 08

Okres ważności - 3 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

Termin ważności zezwolenia: 2014.02.16
Okres na sprzedaż zapasów: ---
Okres na zużycie zapasów środka: ---

Przed użyciem środka ochrony roślin należy zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji - etykiecie stosowania.

Loading