GALIGAN 240 EC - OCHRONA ROŚLIN
Miejsce na Twoją reklamę
»Strona główna »Śroski ochrony roślin »
  • GALIGAN 240 EC - etykieta-instrukcja stosowania
GALIGAN 240 EC

GALIGAN 240 EC

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie lub doglebowo, przeznaczony do zwalczania chwastów (głównie dwuliściennych) w następujących roślinach: cebula, kapusta głowiasta.

Zawartość substancji aktywnej:
oksyfluorofen 4-(2-chloro-4-trifluorometylofenoksy)-2-etoksynitrobenzen (związek z grupy dwufenyloeterów) – 240 g w 1 litrze środka.

Zezwolenie MRiRW nr R-90/2008 z dnia 02.12.2008 r.,
zmienione decyzją MRiRW nr R-218 /2009 z dnia 07.12.2009 r.
oraz decyzją MRiRW nr R - 64/2011d z dnia 22.03.2011 r.

Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
Makhteshim Agan Poland Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, tel.: + 48 (22) 395 66 66; fax: + 48 (22) 395 66 67, e-mail: mapol@mapol.it.pl

Producent:
Agan Chemical Manufacturers Ltd., Northern Industrial ZoneP.O. Box 262, Ashdod 77102, Israel .Tel. +972-8-8515211, Fax +972-8-8522806

Konfekcjoner:
Pakon Sp. z o. o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, Tel. 63 240 01 18, Fax. 63 240 01 18 wew. 136, e- mail: biuro@pakon-konin.pl

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

Drażniący - Xi         Niebezpieczny dla środowiska – N                   Łatwopalny – F
    Drażniący       Niebezpieczny dla środowiska    Produkt łatwo palny

Działa drażniąco na skórę.
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Koncentrat w formie płynnej do rozcieńczania Nosić odpowiednie rękawice ochronne Nosić ochronę twarzy Myć ręce pod bieżącą wodą Nosić kombinezon ochronny Przechowywać pod zamknięciem, chronić przed dziećmi

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

I OPIS DZIAŁANIA
Środek ma działanie doglebowe i nalistne. Tworzy warstewkę na powierzchni gleby dzięki czemu kiełkujące chwasty stykając się ze środkiem zamierają. Bezpośredni kontakt środka z liśćmi rosnących chwastów powoduje ich zamieranie.

Chwasty wrażliwe np.: fiołek polny, jasnoty purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, przytulia czepna, rdesty, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.
Chwasty średnio wrażliwe np.: chwastnica jednostronna.
Chwasty odporne np.: gwiazdnica pospolita, mlecz polny, chwasty wieloletnie.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
ROŚLINY WARZYWNE
A) CEBULA Z SIEWU
Środek stosować:
1. w dawkach dzielonych:
- trzykrotnie, w dawce 0,1 l/ha -pierwszy zabieg w fazie 1-2 liści cebuli, drugi zabieg w 5-7 dni po pierwszym zabiegu, trzeci zabieg w 5-7 dni po drugim.
- dwukrotnie, pierwszy zabieg w fazie 2 liści cebuli w dawce 0,25 l/ha, zabieg powtórzyć po 7-10 dniach w dawce 0,3 l/ha

Uwaga
Galigan 240 EC w dawkach dzielonych (zabieg trzykrotny lub dwukrotny) stosować tylko na chwasty znajdujące się w fazie liścieni do fazy 1 pary liści właściwych. Środek stosowany w dawkach dzielonych najskuteczniej niszczy młode chwasty w przypadku gdy plantacja była wcześniej traktowana innymi herbicydami doglebowymi.

2. jednorazowo
od fazy 3-4 liści cebuli w odpowiedniej fazie rozwojowej chwastów
-Zalecana dawka: 0,5 l/ha.

Uwagi:
1. Opryskiwać tylko suche, nieuszkodzone rośliny, w dobrej kondycji, po 3-4 dniach słonecznych.
Nie stosować środka w temperaturze wyższej niż 23°C.
2. Środek może powodować przemijające uszkodzenia roślin cebuli, takie jak odbarwienie liści oraz lekkie skręcenie i wyłożenie szczypioru, dlatego zabieg wykonywać tak aby możliwie jak najmniejsza ilość środka dostała się na liście cebuli. Objawy te ustępują po około 14 dniach od zabiegu.
3. Zaleca się opryskiwanie niskociśnieniowe.
4. Szczypior cebuli do konsumpcji można zbierać w 14 dni po zastosowaniu środka Galigan 240 EC.

B) KAPUSTA GŁOWIASTA (BIAŁA, CZERWONA), KAPUSTA WŁOSKA
Opryskiwać pole przygotowane do sadzenia, bezpośrednio przed sadzeniem rozsady. Nie mieszać środka z glebą.
Zalecana dawka: 1-1,5 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste ( w cebuli wykonać opryskiwanie niskociśnieniowe).

PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować na rośliny mokre, przywiędnięte lub uszkodzone, Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo, pod warunkiem wykonania uprzednio orki. W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, szkodniki lub choroby na polu tym można uprawiać wszystkie rośliny po wykonaniu orki.

III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
cebula z siewu, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta głowiasta włoska – NIE DOTYCZY

IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu: NIE DOTYCZY

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z włączonym mieszadłem i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
- Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
- Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
- Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
- Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
- Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKOSUROWCE WTÓRNE.

VIII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

IX POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 40 25
Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów - (14) 631 54 09
Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54
Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – ( 71) 343 30 08

Okres ważności - 3 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

Termin ważności zezwolenia: 2018.12.02
Okres na sprzedaż zapasów: ---
Okres na zużycie zapasów środka: ---

Przed użyciem środka ochrony roślin należy zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji - etykiecie stosowania.

Loading