DELAN 700 WG - OCHRONA ROŚLIN
Miejsce na Twoją reklamę
»Strona główna »Śroski ochrony roślin »
  • DELAN 700 WG - etykieta-instrukcja stosowania
DELAN 700 WG

DELAN 700 WG

Środek grzybobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie jabłoni przed parchem jabłoni.

Zawartość substancji aktywnej:
ditianon 2,3-dicyjano-1,4-ditiaantrachinon (związek z grupy antrachinonów) - 700 g/kg

Zezwolenie MRiRW Nr R-46/2006 z dnia 28. 12. 2006 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R- 215 /2011d z dnia 13.07.2011 r.

Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
BASF Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 154, 02326 Warszawa Tel.: (22) 570 99 99, fax. (22) 570 97 92, e-mail: poczta@basf.pl

Producent:
BASF Agro B.V. – Oddział Wädenswil, Steinacherstrasse 101, CH-8820 Wädenswil/Au, Szwajcaria; telefon: +41 1 781 99 11,
fax: +48 1 781 99 12

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

Szkodliwy – Xn         Niebezpieczny dla środowiska – N
    Szkodliwy      Niebezpieczny dla środowiska

Działa szkodliwie po połknięciu.
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
Ograniczone dowody działania rakotwórczego.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Koncentrat w formie stałej do rozcieńczania Nosić odpowiednie rękawice ochronne Nosić ochronę twarzy Myć ręce pod bieżącą wodą Nosić kombinezon ochronny Przechowywać pod zamknięciem, chronić przed dziećmi

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
Rośliny sadownicze
Jabłoń
- parch jabłoni
Zalecane dawki: 0,5 i 0,75 kg/ha.
Wyższą dawkę stosować w przypadku dużego nasilenia choroby.
Zalecana ilość wody: 250-750 l/ha w zależności od wielkości drzew.
Delan 700 WG można stosować w ciągu całego sezonu wegetacyjnego.
Środek stosować od początku wegetacji zapobiegawczo lub interwencyjnie (do 36 godzin po infekcji).
Delan 700 WG można stosować łącznie ze środkiem Discus 500 WG.
Zalecana dawka: Delan 700 WG - 0,3 kg/ha + Discus 500 WG - 0,2 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 250 -750 l/ha w zależności od wielkości drzew.
Mieszaninę stosować zapobiegawczo od fazy zielonego pąka lub interwencyjnie (do 48 godzin po infekcji), nie częściej niż 2-3 razy w sezonie.

Uwaga: Mieszaninę stosuję się w celu zapobiegania pojawienia się form parcha jabłoni odpornych na środki z grupy strobiluryn.

OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji):
jabłoń -21 dni
jabłoń (przy łącznym stosowaniu z preparatem Discus 500 WG) - 28 dni.

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, PSZCZÓŁ I ZWIERZĄT (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie wymaga dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu.
W przypadku łącznego stosowania ze środkiem Discus 500 WG odważona ilość środka Delan 700 WG wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (zwłączonym mieszadłem) następnie uzupełnić wodą do połowy objętości opryskiwacza, wsypać odważoną ilość środka Discus 500 WG i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C z dala od źródeł ciepła.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Nie wdychać par cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia oczu.
W przypadku zanieczyszczenia oczu płukać przez 15 minut pod bieżąca wodą przy szeroko otwartych oczach, konsultacje okulistyczne.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza pokaż opakowanie lub etykietę.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować stosownie do instrukcji dołączonej do środka myjącego.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWAĆ ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.
Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – 58) 301 65 16 Rzeszów – (17) 866 44 09
Kraków - 12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 26 76 Warszawa – (22) 619 08 97
Łódź – (42) 657 99 00 Wrocław – (71) 343 30 08.
Poznań – (61) 847 69 46

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji -........
Zawartość netto -........
Nr partii - .........

Termin ważności zezwolenia: 2016.12.29
Okres na sprzedaż zapasów: ---
Okres na zużycie zapasów środka: ---

Przed użyciem środka ochrony roślin należy zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji - etykiecie stosowania.

Loading