DECIS 2,5 EC - OCHRONA ROŚLIN
Miejsce na Twoją reklamę
»Strona główna »Śroski ochrony roślin »
  • DECIS 2,5 EC - etykieta-instrukcja stosowania
DECIS 2,5 EC

DECIS 2,5 EC

Środek owadobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników gryzących i kłującossących w roślinach rolniczych, sadowniczych i ozdobnych. Na roślinie działa powierzchniowo.

Zawartość substancji aktywnej:
deltametryna (1R,3R)-cis-3-(2,2-dibromowinylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan (S).-cyjano-3-fenoksybenzylu (związek z grupy pyretroidów) -2,5 %.

Zezwolenie MRiRW nr R-129/2009 z dnia 30.11.2009 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R-340 /2010d z dnia 17.12.2010 r.

Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
Bayer CropScience SA, 16 Rue Jean-Marie Leclair CP106, 69266 Lyon, Republika Francuska tel. 0033 472 852 525, fax: 0033 472 853 082

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. (22) 572 36 20, fax: (22) 572 35 00

Konfekcjoner:
1. Agropak Sp. J., B. Pluta, G. Brzeziński i Wspólnicy, ul. Darwina 1 d, 43-603 Jaworzno, tel. + 48 32 601 69 18, fax: +48 32 615 63 30, e-mail: agropak@agropak.pl
2. TARGET S.A., Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa, tel. (58) 774 10 90, fax: (58) 676 74 89, e-mail: info@target.com.pl

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

 

Szkodliwy – Xn        Niebezpieczny dla środowiska – N                   Łatwopalny – F
    Szkodliwy      Niebezpieczny dla środowiska    Produkt łatwopalny

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.
Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę.
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Środek bardzo toksyczny dla pszczół (w przypadku wielokrotnego stosowania środka w sezonie wegetacyjnym w dawce równej lub wyższej niż 0,25 l/ha lub jednokrotnego w dawce równej lub wyższej niż 0,4 l/ha (w przypadku roślin sadowniczych) lub jednokrotnego z zastosowaniem 800 l/ha lub więcej cieczy użytkowej (w przypadku roślin ozdobnych)

Koncentrat w formie płynnej do rozcieńczania Nosić odpowiednie rękawice ochronne Nosić ochronę twarzy Myć ręce pod bieżącą wodą Nosić maskę ochronną Nosić kombinezon ochronny Przechowywać pod zamknięciem, chronić przed dziećmi

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
2. W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:
- 50 m w uprawie roślin sadowniczych (jabłoni);
- 20 m w uprawie roślin ozdobnych (róży);
- 10 m w uprawie ziemniaków i rzepaku ozimego od zbiorników i cieków wodnych.
3. W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:
- 30 m w uprawie roślin sadowniczych (jabłoni);
- 10 m w uprawie roślin ozdobnych (róży) od terenów nieużytkowanych rolniczo.
4. Nie zanieczyszczać wód środkiem lub jego opakowaniem.

II. ZAKRES STOSOWANIA
1. ROŚLINY ROLNICZE
a) ziemniak
- larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
Zalecana dawka: 0,2-0,3 l/ha.
Środek w wyższej z zalecanych dawek stosować do zwalczania chrząszczy oraz w przypadku bujnej naci ziemniaczanej.
Opryskiwać nie wcześniej niż dwa tygodnie po wschodach roślin uprawnych tj. od początku fazy wzrostu pędów (zakrywania miezyrzędzi).
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

b) rzepak ozimy
- pchełki
Zalecana dawka: 0,25 l/ha.
Środek stosować po wystąpieniu chrząszczy na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń.

- słodyszek rzepakowy
Zalecana dawka: 0,2 l/ha.
Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika na pakujących roślinach, w fazie zwartego kwiatostanu, najpóźniej w fazie luźnego kwiatostanu. Zabieg ogranicza również występowanie chowacza czterozębnego.

- mszyca kapuściana
Zalecana dawka: 0,35 l/ha.
Opryskiwać w przypadku licznego wystąpienia i pojawu pierwszych kolonii mszyc.
Zabieg w fazie wykształcenia łuszczyn ogranicza występowanie szkodników łuszczynowych (chowacza podobnika i pryszczarka kapustnika).
Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

2. ROŚLINY SADOWNICZE
jabłoń
- kwieciak jabłkowiec
Zalecana dawka: 0,5 l/ha.
Opryskiwać w przypadku wystąpienia chrząszczy, tuż przed pękaniem lub w czasie pękania pąków jabłoni, w dni słoneczne przy temperaturze co najmniej 12°C.
Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

3. ROŚLINY OZDOBNE
róża
- mszyca różano-szczeciowa
Zalecana stężenie: 0,05%. (50 ml środka w 100 l wody).

- skoczek różany
Zalecana stężenie: 0,05%. (50 ml środka w 100 l wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 500-1000 l/ha w zależności od wysokości roślin.
Opryskiwać po zauważeniu szkodników.

UWAGI:
1. Zaleca się wykonanie maksymalnie dwóch zabiegów insektycydem Decis 2,5 EC w okresie wegetacji rośliny chronionej, w tym jednokrotnego na dany gatunek szkodnika w odstępach nie mniejszych niż 7 dni (w przypadku roślin ozdobnych) i 14 dni (w przypadku uprawy ziemniaka, rzepaku ozimego i roślin sadowniczych).
W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować zalecane insektycydy z innych grup chemicznych.
2. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C. W temperaturze wyższej zabiegi wykonywać pod koniec dnia.
3. W przypadku zwalczania szkodników (zwłaszcza kłujaco- ssących) zabieg wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową.
4. Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne (róże) na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg celem sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.
5. Jeżeli środek stosowany jest wielokrotnie w sezonie wegetacyjnym w dawce równej lub wyższej niż 0,25 l/ha lub jednorazowo w dawce równej lub wyższej niż 0,4 l/ha (w przypadku roślin sadowniczych) lub jednorazowo z zastosowaniem 800 l/ha lub więcej cieczy użytkowej (w przypadku roślin ozdobnych) w celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować:
- na rośliny uprawne w czasie kwitnienia,
- kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty,
- w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.

III. OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji:
ZIEMNIAK - 7 dni
JABŁOŃ – 7 dni
RZEPAK OZIMY - 45 dni

IV. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu: 24 godziny - w przypadku wielokrotnego stosowania środka w sezonie wegetacyjnym w dawce równej lub wyższej niż 0,25 l/ha lub jednokrotnego w dawce równej lub wyższej niż 0,4 l/ha (w przypadku roślin sadowniczych) lub z zastosowaniem 800 l/ha lub więcej cieczy użytkowej (w przypadku roślin ozdobnych)

V. OKRES PREWENCJI DLA LUDZI I ZWIERZĄT
okres zapobiegający zatruciu: NIE DOTYCZY

VI. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika wody z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VII. PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.

VIII. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
- Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
- Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
- Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
- Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
- Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
- W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody.
- Nosić okulary lub ochronę twarzy.
- W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę
- W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
- Zabrania się spalania opakowań po środku własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

IX. ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

X. POMOC MEDYCZNA
W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk - (58) 682-04-04 Rzeszów - (17) 866 44 09
Kraków - (12) 411 99 99 Sosnowiec - (32) 266 11 45
Lublin - (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631-54-09
Łódź - (42) 657 99 00 Warszawa - (22) 619 08 97
Poznań - (61) 847 69 46 Wrocław - (71) 343 30 08

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji
Zawartość netto -
Nr partii -

Termin ważności zezwolenia: 2020.01.01
Okres na sprzedaż zapasów: ---
Okres na zużycie zapasów środka: ---

Przed użyciem środka ochrony roślin należy zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji - etykiecie stosowania.

Loading