CLIOPHAR 300 SL - OCHRONA ROŚLIN
Miejsce na Twoją reklamę
»Strona główna »Śroski ochrony roślin »
  • CLIOPHAR 300 SL - etykieta-instrukcja stosowania
CLIOPHAR 300 SL

CLIOPHAR 300 SL

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony głównie do zwalczania chwastów rumianowatych i ostrożenia polnego, a w mieszaninach z określonymi herbicydami, również do niszczenia innych chwastów dwuliściennych w rzepaku ozimym, buraku cukrowym, buraku pastewnym, cebuli, kapuście nasiennej, w roślinach sadowniczych.

Zawartość substancji aktywnej:
chlopyralid kwas 3,6-dichloropirydyno-2-karboksylowy w formie soli onoetanoloaminowej (związek z grupy pochodnych kwasu karboksylowego) – 300 g w 1 litrze środka.

Zezwolenie MRiRW Nr 691/2000 z dnia 02.03. 2000 r.
zmienione decyzją MRiRW Nr R-393/2003p z dnia 18.08.2003 r.
decyzją MRiRW Nr R-337/2007 z dnia 13.07.2007 r.
decyzją MRiRW nr R-54/2010d z dnia 26.02.2010 r.
oraz decyzją MRiRW nr R-121/2011d z dnia 21.04.2011 r.

Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
Agriphar S.A., Rue de Renory 26, B-4102 Ougree, Królestwo Belgii, tel.: +32 70 245 245.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Agrosimex Sp. z o.o., Goliany 43, 05-620 Błędów, tel.: 048 665 04 61, 048 668 04 71, fax: 048 668 04 86.

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

        Niebezpieczny dla środowiska – N
Niebezpieczny dla środowiska

Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Koncentrat w formie płynnej do rozcieńczania Nosić odpowiednie rękawice ochronne Myć ręce pod bieżącą wodą Nosić kombinezon ochronny Przechowywać pod zamknięciem, chronić przed dziećmi

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest przez liście chwastów. Powoduje blokadę auksyn tj. hormonów roślinnych odpowiedzialnych za wzrost roślin. Unieczynnienie hormonów wzrostu powoduje w efekcie zatrzymanie syntezy aminokwasów. Ponadto środek zakłóca proces oddychania na poziomie komórkowym. Najlepiej niszczy młode, intensywnie rosnące chwasty, od fazy 2-3 liści do fazy rozety.

Chwasty wrażliwe np.: ambrozja bylicowata, blekot pospolity, chaber bławatek, dymnica pospolita, koniczyny, maruna bezwonna, mlecz zwyczajny, mniszek pospolity, ostrożeń polny, podbiał pospolity, psianka czarna, rdest powojowy, rumian polny, rumianek pospolity, starzec zwyczajny, tatarka, żółtlica drobnokwiatowa.
Chwasty średnio wrażliwe np.: pozostałe gatunki dwuliścienne.
Chwasty odporne np.: chwasty jednoliścienne, gorczyca polna, rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. RZEPAK OZIMY
Zabieg można wykonać:
a) jesienią - w fazie 4-6 liści rzepaku
lub
b) wiosną - w momencie ruszenia wegetacji, jednak nie później, niż do rozpoczęcia wytwarzania przez rośliny rzepaku pąków kwiatowych.
Zalecana dawka: 0,3-0,4 l/ha.

Uwaga!
Cliophar 300 SL można również stosować na plantacjach rzepaku potraktowanych przedwschodowo innymi herbicydami.

2. BURAK CUKROWY, BURAK PASTEWNY
Cliophar 300 SL stosować łącznie ze środkiem zawierającym 160 g fenmedifamu w 1 l
a. po wschodach, od fazy 2 liści właściwych roślin buraka (przerywkę wykonać w 6-8 dniach po zabiegu)
lub
b. po przerywce, na wschodzące chwasty.
w dawce
Cliophar 300 SL 0,3 l/ha + środek zawierający 160 g fenmedifamu w litrze w dawce 5-6 l/ha.

Uwaga!
Cliophar 300 SL w dawce 0,3-0,4 l/ha bez dodatku środka zawierającego fenmedifam stosować tylko wtedy, gdy na plantacji występują jedynie chwasty wrażliwe na ten środek.

3. CEBULA Z SIEWU
Cliophar 300 SL stosować po wytworzeniu przez cebulę 3 liści właściwych.
Zalecana dawka: 0,3 l/ha.

Uwaga!
Środek może powodować przemijające uszkodzenie szczypioru objawiające się wyłożeniem i skręceniem liści.

4. KAPUSTA NASIENNA
Cliophar 300 SL stosować gdy rośliny kapusty mają 5-6 liści właściwych (w odpowiedniej fazie rozwojowej chwastów rumianowatych)
Zalecana dawka: 0,4-0,5 l/ha.

Uwagi:
1. Wyższą z zalecanych dawkę stosować, gdy chwasty rumianowate są w starszej fazie rozwojowej
2. Nie stosować środka, gdy kapusta oraz chwasty dwuliścienne są silnie rozrośnięte.

6. ROŚLINY SADOWNICZE
A) TRUSKAWKA, MALINA, PORZECZKI
Zalecana dawka: 0,35-0,4 l/ha.

Uwagi:
1. Opryskiwać tylko międzyrzędzia unikając bezpośredniego nanoszenia cieczy użytkowej na uprawiane rośliny.
2. Na plantacjach truskawek środek stosować do początku kwitnienia i po zbiorze owoców.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

III PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
1. na rośliny mokre oraz uszkodzone przez choroby i szkodniki,
2. w mieszaninach z nawozami.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY

V OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
NIE DOTYCZY

VI NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
W przypadku konieczności przesiewu traktowanej plantacji na tym samym polu można uprawiać jedynie len, rzepak jary, zboża lub inne rośliny, w których środek jest zalecany.

VII SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VIII PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.

IX WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
- Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

X ANTIDOTUM

BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

XI POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 44 09
Kraków - (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 26 76 Warszawa – (22) 619 08 97
Łódź – (42) 657 99 00 Wrocław – (71) 343 30 08
Poznań – (61) 847 69 46 Tarnów – (14) 631 54 09

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

Termin ważności zezwolenia: 2012.11.30
Okres na sprzedaż zapasów: ---
Okres na zużycie zapasów środka: ---

Przed użyciem środka ochrony roślin należy zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji - etykiecie stosowania.

Loading