CARPENE 65 WP - OCHRONA ROŚLIN
Miejsce na Twoją reklamę
»Strona główna »Śroski ochrony roślin »
  • CARPENE 65 WP - etykieta-instrukcja stosowania
CARPENE 65 WP

CARPENE 65 WP

Środek grzybobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego w roślinach sadowniczych przed chorobami grzybowymi.

Zawartość substancji aktywnej:
dodyna /octan 1-dodecyloguanidyn-2-lum (związek z grupy pochodnych guanidyny) - 65%.

Zezwolenie MRiRW Nr R-7/2008 z dnia 25.01.2008 r.,
zmienione decyzją MRiRW nr R- 6/2010d z dnia 15.01.2010 r.
decyzją MRiRW nr R-23/2011d z dnia 20.01.2011 r.
oraz decyzją MRiRW nr R-275/2011d z dnia 24.10.2011 r.

Posiadacz zezwolenia:
Agriphar S.A., Rue de Renory 26, B-4102 Ougrée, Królestwo Belgii, tel.: 00 32 (0) 4 385 97 11, fax. 00 32 (4) 385 97 49,
e-mail: info@agriphar.com, www.agriphar.com

Podmiot wprowadzajacy środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Agrokon Sp. z o.o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, tel./fax: +48 63 248 87 66, e-mail: agrokon@interia.pl

Konfekcjoner:
1. Pakon Sp.z o.o., ul. Zakładowa 7,62-510 Konin, tel./fax. 0048 63 240 01 18, www.pakon-konin.pl
2. Sumin D.Czabańska, W.Czabański i Wspólnicy, Sp. j., ul. Jagodowa 4, 62-002 Suchy Las, tel.:0048 61 81 25 113.

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

Szkodliwy – Xn          Niebezpieczny dla środowiska – N
     Szkodliwy     Niebezpieczny dla środowiska

Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa drażniąco na oczy i skórę.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Środek bardzo toksyczny dla pszczół w dawce powyżej 3373,16 g/ha – w przypadku zastosowania w uprawie brzoskwini.

Koncentrat w formie stałej do rozcieńczania Nosić odpowiednie rękawice ochronne Nosić ochronę twarzy Myć ręce pod bieżącą wodą Nosić kombinezon ochronny Przechowywać pod zamknięciem, chronić przed dziećmi

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

II. ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
Rośliny sadownicze
Jabłoń, grusza
- parch jabłoni, parch gruszy
Zalecana dawka: 1,5 kg/ha.
Środek stosować zapobiegawczo co 7-10 dni, od początku wegetacji do fazy początku kwitnienia oraz interwencyjnie w czasie infekcji i do 72 godzin po infekcji.

Wiśnia, czereśnia
- drobna plamistość liści drzew pestkowych
Zalecana dawka: 1,5 kg/ha.
Pierwsze opryskiwanie wykonać bezpośrednio po kwitnieniu. W latach wilgotnych zabieg powtórzyć 2-3 krotnie co 10-14 dni.
Zabieg wykonać najpóźniej do 1 miesiąca po kwitnieniu.

Brzoskwinia
- kędzierzawość liści
Zalecana dawka: 0,5% (500 g środka w 100 l wody).
Środek stosować w okresie bezlistnym, najlepiej w czasie nabrzmiewania pąków.
Zalecana ilość wody: 700 l/ha.
Ilość cieczy użytkowej dostosować do wielkości i masy zielonej koron drzew.

UWAGI:
1. Środka nie stosować w temperaturze poniżej 6°C oraz nie używać do zabiegów bardzo zimnej wody.
2. Nie stosować mniej niż 400 l cieczy użytkowej na hektar.
3. Środek stosować nie częściej niż 2 razy w sezonie ze względu na możliwość pojawienia się form grzybów odpornych na dodynę. W niektórych sadach jabłoniowych i wiśniowych mogą występować formy grzybów odpornych na dodynę.
4. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować:
- na rośliny uprawne w czasie kwitnienia,
- kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty,
- w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.

III. OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji):
jabłka, gruszki, wiśnie, czereśnie – 14 dni,
brzoskwinie – 28 dni.

IV. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu):
- do dawki 3,37 kg/ha – NIE DOTYCZY
- w dawce powyżej 3,37 kg/ha (zastosowanie środka w brzoskwini)– 30 dni.

V. OKRES PREWENCJI DLA LUDZI I ZWIERZĄT ( okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY

VI. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić jej ilość. Odważoną ilość środka wymieszać w osobnym naczyniu z małą ilością wody, następnie wlać przez sito do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechaniczne wymieszać. Opróżnione opakowania po środku przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VII. PRZECHOWYWANIE
Magazynować w suchych i chłodnych miejscach, w pomieszczeniach prawidłowo wentylowanych, wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C, z dala od źródeł ciepła.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VIII. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
W przypadku zatrucia drogą oddechową wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku.
Resztki nieużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

IX. ANTIDOTUM:
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

X. POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 349 28 31 Rzeszów – (17) 866 40 25
Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 51 77
Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54
Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08

Okres ważności - 3 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

Termin ważności zezwolenia: 2018.01.25
Okres na sprzedaż zapasów: ---
Okres na zużycie zapasów środka: ---

Przed użyciem środka ochrony roślin należy zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji - etykiecie stosowania.

Loading