OCHRONA ROŚLIN
Miejsce na Twoją reklamę
»Strona główna »Śroski ochrony roślin »
  • Pełna etykieta środka ochrony roślin
ADJUST SL

Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
Taminco NV, Pantserschipstraat 207, 9000 Gent, Królestwo Belgii, tel.: +32 9 254 14 50,fax: +32 9 254 14 68,e-mail: cropspecials@taminco.com.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Dalgety Agra Polska Sp. z o.o., ul. Heleny Szafran 6, 60-693 Poznań; tel./fax: (0 61) 842 94 66.

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

ADJUST SL

Zawartość substancji aktywnej:
chlorek chloromekwatu – chlorek (2-chloroetylo)trimetyloamoniowy (związek z grupy czwartorzędowej soli amonowej) - 620 g w 1 litrze środka.

Zezwolenie MRiRW Nr R-28/2007 z dnia 18.07.2007 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R- 134/2009d z dnia 06.08.2009 r.

Szkodliwy – Xn
     Szkodliwy
Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu.
Działa szkodliwie na organizmy wodne.

Koncentrat w formie płynnej do rozcieńczania Nosić odpowiednie rękawice ochronne Myć ręce pod bieżącą wodą Środek szkodliwy dla ryb Przechowywać pod zamknięciem, chronić przed dziećmi

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

I OPIS DZAIAŁANIA
Adjust SL jest środkiem z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie. Środek stosuje się w celu zapobiegania wyleganiu jęczmienia jarego, pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego i żyta uprawianych na dobrych stanowiskach lub nawożonych wysokimi dawkami azotu.
Adjust SL hamuje wzrost, skraca i usztywnia źdźbło. Pod wpływem środka rośliny wykształcają grubsze i szersze blaszki liściowe o ciemnozielonym zabarwieniu.
Skrócenie źdźbła nie wpływa ujemnie na wielkość kłosa i wykształcenie ziarna. Zastosowanie środka ułatwia zbiór mechaniczny i zapobiega wyleganiu i powstawaniu strat. Intensywność działania środka zależy od terminu opryskiwania, fazy rozwojowej rośliny uprawnej, zwartości łanu, stanowiska oraz warunków atmosferycznych.

UWAGA
Środek stosować tam, gdzie ze względu na warunki glebowo – klimatyczne istnieje zagrożenie wyleganiem, zwłaszcza na glebach żyznych, intensywnie nawożonych azotem.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

1. ROŚLINY ROLNICZE
A) JĘCZMIEŃ JARY
Zalecana dawka: 1-1,25 l/ha.
Opryskiwać rośliny w fazie 2-4 liści.

B) PSZENICA OZIMA
Zalecana dawka: 1,0-1,8 l/ha.
Opryskiwać rośliny od fazy krzewienia do końca fazy liścia flagowego.
Środek można również stosować dwukrotnie – w dawce dzielonej:
I zabieg (w terminie zalecanym) – w dawce 1 l/ha;
II zabieg (w 5-8 dni po pierwszym zabiegu) – w dawce 0,8 l/ha.

C) PSZENŻYTO OZIME
Zalecana dawka: 1,25-1,5 l/ha.
Opryskiwać rośliny od fazy krzewienia do fazy pierwszego kolanka.

D) ŻYTO
Zalecana dawka: 1,25-1,5 l/ha.
Opryskiwać rośliny od fazy krzewienia do fazy pierwszego kolanka.
Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

III PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
-na glebach ubogich, w warunkach niskiego nawożenia azotowego
-w temperaturze powietrza poniżej 1°C i powyżej 25°C
-na 2 godziny przed spodziewanym deszczem lub przymrozkiem
-podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych
-na rośliny mokre lub chore
-na plantacjach silnie zachwaszczonych, jeżeli nie zastosowano środków chwastobójczych, ponieważ skrócenie źdźbeł może stworzyć lepsze warunki dla rozwoju chwastów.
Podczas stosowania nie dopuścić do:
-znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych
-nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach

IV OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji NIE DOTYCZY

V OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, PSZCZÓŁ, ZWIERZĄT
okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY

VI SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą (z włączonym mieszadłem), uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechaniczne wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po przerwie w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VII PRZECHOWYWANIE

Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie przekraczającej 0-30°C.

VIII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

IX ANTIDOTUM

BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

X POMOC MEDYCZNA

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk - (0-58) 682 04 04 Rzeszów -(0-17) 866 44 09
Kraków - (0-12) 411 99 99 Sosnowiec -(0-32) 266 11 45
Lublin - (0-81) 740 89 83 Tarnów -(0-14) 631 54 09
Łódź - (0-42) 657 99 00 Warszawa -(0-22) 619 08 97
Poznań - (0-61) 847 69 46 Wrocław -(0-71) 343 30 08

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

Termin ważności zezwolenia: 2017.07.18
Okres na sprzedaż zapasów: ---
Okres na zużycie zapasów środka: ---

Przed użyciem środka ochrony roślin należy zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji - etykiecie stosowania.

Loading